رشد 48 درصدی سرمایه‌گذاری در معادن

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری 1394 نسبت به سال 93 رشد 48 درصدی را ثبت کرد. همچنین آمارهای این مرکز حاکی است که ارزش افزوده این معادن در این دوره 13.9درصد کاهش داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ارزش سرمایهگذاری در معادن در حال بهرهبرداری 1394 نسبت به سال 93 رشد 48درصدی را ثبت کرد. همچنین آمارهای این مرکز حاکی است که ارزش افزوده این معادن در این دوره 13.9درصد کاهش داشته است. بررسی عملکرد معادن در حال بهرهبرداری سال 1394 در مقایسه با سال 1393 نشان میدهد که تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور در سال 1394 با 141 مورد کاهش، 2.6 درصد افت داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را افزون بر 5 هزار و 700 معدن ذکر کرده که حدود 400میلیون تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج میشود. طبق این گزارش، تعداد شاغلان در معادن در حال بهرهبرداری 658نفر کاهش (حدود 0.7درصد) و جبران خدمات شاغلان 492میلیارد تومان (معادل 31.2درصد) افزایش داشت.  اصطلاح جبران خدمات در بعضی منابع با اداره حقوق و دستمزد مترادف در نظر گرفته شده، اما این اصطلاح مفهومی وسیعتر از آن دربردارد.

جبران خدمات نه فقط شامل دریافتیهای بیرونی مانند حقوق و مزایا بلکه شامل تمام دریافتیهای دیگر که در طبیعت شغل است را در برمیگیرد، مانند شناسایی و مطرح شدن، ترفیع، فراهمسازی فرصتهای پیشرفت، شغل غنی و پرمحتوا و شرایط کاری مطلوب و همچنین فرهنگ سازمانی مناسب. اداره حقوق و دستمزد معمولا به دریافتیهای مالی که به کارکنان داده میشود، اختصاص پیدا میکند. 

مرکز آمار میافزاید: سال 1394، حدود 343هزار و 900تن مواد معدنی به ارزش 11هزار و 829 میلیارد تومان تولید شد. علاوه براین ارزش صادرات مستقیم (برحسب دلار) نیز معادل 12.2درصد کاهش داشته است.  برپایه این گزارش، بهرهوری نیروی کار در سال 1394 معادل 92 میلیون تومان و در سال 1393 بیش از 162 میلیون تومان بود، به این ترتیب در 1394 نسبت به سال 93 معادل 13.2درصد کاهش ثبت شد. همچنین سال 1394 استانهای کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با 23هزار و 917، 12هزار و 207 و 5هزار و 564نفر بالاترین تعداد شاغلان این بخش را به خود اختصاص دادهاند.

استانهای کرمان، یزد و آذربایجانشرقی به ترتیب با 3 هزار و 385، یکمیلیارد و 600 هزار و 61میلیارد تومان بیشترین ارزش افزوده را داشتهاند. یادآور میشود، مرکز آمار ایران همه ساله، طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور را با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایهگذاری و... اجرا میکند.  برپایه طرح آمارگیری از معادن مربوط به 1395 که عملکرد سال ماقبل آن مورد پرسش قرار گرفته است، با مراجعه180نفر از ماموران آمارگیر به حدود 6 هزار و 500 معدن در سراسر کشور، جمعآوری اطلاعات این طرح را به انجام رسانیدهاند. همچنین در این طرح 125نفر در بازبینی، داده آماری و کارشناسی طرح مشارکت داشتهاند.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات