در سال ۱۳۹۵

تورم تولیدکننده کشاورزی ۲ درصد افزایش یافت

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری دامداری سنتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری ودامداری سنتی (تعدیل یافته) سال۱۳۹۵ را اعلام کرد. دراین گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده است که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح خرده فروشی میتوان به بررسی نقش واسطه ها ودیگر عوامل موثر در شکل گیری سایر قیمت ها تارسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی پرداخت. براساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت،باغداری ودامداری سنتی (برمبنای۱۰۰=۱۳۹۰)  در سال ۱۳۹۵ برابر است با ۲۲۱/۲ که نسبت به سال قبل ۲درصد (نرخ تورم سالانه) افزایش یافته است.

مشاهده نظرات