دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

هرگونه اقدام جدید تحریمی آمریکا با پاسخ متناسب ملت ایران مواجه خواهد شد

آمریکای عهدشکن نمی‌تواند مدعی ثبات، حقوق بشر و قانون‌گرایی باشد

رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم دولتی فراجناحی خواهد بود، گفت: شیوه و تفکری که از مردم رای گرفته باید در اولویت و سرلوحه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور باشد.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، درباره رفتار ناصحیح آمریکا در قبال تعهدات بینالمللیاش گفت: عظمت و جایگاه سیاسی هر کشوری در دنیا، به اعتماد نسبت به آن کشور و احترامی که آنان به تعهدات خودشان دارند، مربوط میشود.

رئیسجمهور بابیان اینکه آمریکاییها در دوران جدید، بسیاری از تعهداتشان را زیرپا میگذارند، افزود: آنها تعهد پاریس، تعهد با کوبا و بسیاری از تعهداتی که در قراردادهایشان با آمریکای شمالی و نیز بخشی از تعهداتی که نسبت به آسیای شرقی دارند را زیر پا گذاشتهاند و این نشان میدهد که آمریکا نمیتواند مروج حقوق بشر، قانونگرایی و  ثبات و امنیت در جهان باشد.

دکتر روحانی تأکید کرد: کسی که خودش دارای ثبات نبوده، به قوانین و مقررات احترام نگذاشته و به امضای خودش پایبند نیست، نمیتواند دیگران را دعوت به ثبات، امنیت و آرامش کند.

رئیسجمهور حضور آمریکاییها در منطقه را موجب تشدید اختلافات و درگیریها دانست و گفت: آنها نتوانستند در برابر تروریستها اقدام خاصی انجام داده و ثبات را به منطقه بیاورند، بلکه این ملت عراق و سوریه بود و کشورهای همجوار و رزمندگان فداکار بودند که باهمه وجود این مردم مظلوم را یاری و کمک کردند و منطقه را از تروریسم نجات داده و در آینده بهطور کامل نجات خواهند داد.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و خواهد بود. رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز یکی از توطئههای آمریکاییها این است بهگونهای برخورد کنند که ایران بگوید دست از تعهدات خود برداشته و به امضای خود متعهد نیست، اظهار داشت: این توطئه اخیری است که آمریکا طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهد بود.

دکتر روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود پایدار خواهد ماند هرچند که آمریکاییها با دست پس میزنند و با پا بهپیش میکشند و از سویی با گزارش رسمی به کنگره اعلام میکنند که ایران به تعهداتش کاملاً متعهد بوده و بنابراین ناچارند به برجام احترام بگذارند و نمیتوانند برجام را نقض کنند و از سویی دیگر به بهانههای مختلف به دنبال اعمال یکسری تحریمهای جدید هستند که با هیچ منطق و روح و متن برجام هم سازگار نبوده و در تعارض است.

رئیسجمهور با اشاره به اینکه باید هوشیار باشیم تا در دام آنها نیفتاده و در زمین آمریکا بازی نکنیم و درعینحال متعهد به تعهداتمان بوده و راه خودمان که مسیر پیشرفت است ادامه دهیم، افزود: امروز آمریکاییها از فضایی که بعد از برجام ایجادشده ناراحتاند و نسبت به اینکه ایران با آسیا و اروپا روابط اقتصادی بهتری دارد نگران هستند و طبیعی هم هست که نگران باشند چون از این وادی سودی نصیب آنها نمیشود.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که تا امروز شرکای ما در 1+5 باقدرت برای حراست از برجام ایستادگی کردند و آمریکاییها هم مثل همیشه، دوپهلو و دو چهره وارد عمل شدند، اما مطمئناً اگر آمریکاییها بخواهند تحریمهایی را تحت هر عنوان و بهانه علیه ما اعمال کنند،  ملت بزرگ ایران پاسخ مناسب به آنها داده و نسبت به مصوبات کنگره، مجلس شورای اسلامی نیز متقابلاً مصوباتی خواهد داشت.

رئیسجمهور اظهار داشت: از تخلفات آمریکا نمیگذریم و در برابر آنها میایستیم اما درعینحال حواسمان جمع است که باید چگونه از این فضای به وجود آمده بهرهبرداری کنیم. دکتر روحانی تأکید کرد: ملت ایران با رهنمودهای مقام معظم رهبری و با حمایتشان کار بزرگی را درزمینهٔ برجام انجام دادند و توانستند با یک قرارداد چندجانبه و بینالمللی موفقیت بزرگ و کمنظیر و حتی بینظیری را در تاریخ سیاسی ایران به دست آورده و در برابر قدرتهای بزرگ از حقوق خودشان دفاع کنند.

رئیسجمهور ادامه داد: ملت ایران با برجام توانستند قطعنامههای ظالمانه شورای امنیت و مصوبات شورای حکام را لغو و موضوع PMD را حلوفصل کرده و  مسئله تحریمهای تسلیحاتی را محدود کنند و تحریمهایی که نسبت به برنامه موشکی بود را بهصورت دیگری درآوردند که تحریم قبلی را از بین ببرند.

دکتر روحانی گفت: ملت ایران کار بسیار بزرگ و عظیمی انجام داد و امروز فضای خوبی برای ما ایجادشده است که باید ملت و مسئولین از این فضا بهخوبی استفاده کنند و نباید تحت تأثیر توطئههای آمریکا قرار بگیریم. رئیسجمهور بابیان اینکه امروز برخی از اینکه میخواهیم از این فضا بهدرستی استفاده کنیم،  ناراحت میشوند، ادامه داد: چرا باید از بهرهبرداری درست از فضایی که ملت ایجاد کرده ناراحت شویم؟ نباید چنین باشد و همه باید نسبت به منافع ملی متحد باشیم و راهی را که انتخاب کردیم بهخوبی ادامه دهیم.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل دولت دوازدهم در آینده نزدیک گفت: بههرحال کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رئیسجمهور موظف است در این راستا  با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکسشده اما درعینحال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده  و فراجناحی خواهد بود.

رئیسجمهور اظهار داشت: افرادی که در دولت دوازدهم عهدهدار مسئولیت میشوند باید خواسته و  نظر اکثریت مردم که در انتخابات روی دادند را بهطور کامل باور و قبول داشته باشند و اگر کسی اینطور نیست نمیتواند مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مبنای دولت بر دموکراسی، روی مردم و قانون اساسی است، گفت: بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن روی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکلها و در مسئولیتهای سنگین و حساس حاکم شود.این بدان معنا نیست که غیر از 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید روی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسیشان محفوظ و میتوانند فعالیت کنند، اما امروز  در مسئولیتهای ردهبالا نوبت این 24 میلیون است و اگر غیرازاین باشد پس برای  چه روی دادیم و انتخابات برگزار کردیم.

رئیسجمهور افزود: انتخابات برای آن بود که دو تفکر به روی مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر روی دادند یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دمکراسی باید به روی اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق او احترام بگذرایم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه همه حق صحبت و انتقاد دارند اما هیچکس حق تخریب ندارد، گفت:  تخریب هیچکس نسبت به دولتی که از طرف ملت انتخابشده و نماینده مردم است، قابلقبول نیست. رئیسجمهور تنها کسی در کشور است که با آرای مستقیم مردم از سراسر کشور انتخاب میشود و ما دیگر چنین انتخاباتی نداریم.

رئیسجمهور با تأکید بر اینکه فردی که بهعنوان رئیسجمهور و با رأی اکثریت برگزیده میشود ، منتخب و نماینده کل ملت ایران است ، گفت:  رئیسجمهور از طرف مردم حرف میزند و اقدام میکند و وظیفهاش نیز احترام به افکار عمومی است.

دکتر روحانی افزود: درست است که 24 میلیون نفر به رئیسجمهور روی دادند، اما رئیسجمهور، نماینده همه ملت است هرچند که باید این نکته نیز موردتوجه قرار گیرد که ما در انتخابات، اندیشه، راه و تفکری را به روی گذاشتیم و بارها در مناظرات و سخنرانیها نیز گفتهام که انتخابات، انتخاب بین دو و یا چند فرد نیست بلکه انتخاب بین دو تفکر و اندیشه است و مردم به یکی از دو اندیشه روی دادند و ما بر اساس آن اندیشه، پیش خواهیم رفت.

رئیسجمهور در ادامه با اشاره به موضوع انتخاب کابینه دوازدهم ، اظهار داشت: معرفی کابینه به مجلس و درنهایت روی نمایندگان محترم و تشکیل دولت، باید مایه امید، آرامش و وحدت بیشتر برای مردم ما باشد و نباید به یک اختلاف و فاصله تبدیل شود و همه باید تسلیم افکارمان باشیم.

دکتر روحانی افزود: بهعنوان رئیسجمهور، وزرا را انتخاب و درنهایت به مجلس معرفی میکنم و این حق نمایندگان مجلس است که به وزرا روی بدهند و یا روی ندهند.

رئیسجمهور بابیان اینکه «ما تسلیم قانون اساسی هستیم و برمبنای قانون اساسی حرکت میکنیم»، گفت: همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشیم. در این انتخابات بزرگ و عظیم بیش از 41 میلیون نفر به پای صندوقهای روی آمدند و اگر اجازه میدادیم یک ساعت دیگر هم مردم روی بدهند حتماً این آمار به  45 میلیون نفر میرسید. این افتخار بزرگ برای کشور و ملت ما است.

دکتر روحانی در ادامه همگان را به پرهیز از حاشیهسازی فراخواند و تأکید کرد: در این ایام از همه دوستان، قوای مختلف و رسانهها خواهش میکنم که لطفاً حاشیه نسازند.

رئیسجمهور افزود: خیلی از اقدامات را میتوان در موقع خود انجام داد. ما که با قوای دیگر مخالف نیستیم و باهمه رابطه خوب داریم. فرض کنید امروز که نزدیک دولت است مجلس طرح سه فوریتی بدهد که دولت را به هم بریزد. البته  بههرحال اکثریت مجلس که به سه فوریتی روی نمیدهد، اما آیا این حرکت خوب است؟ معلوم است که پسندیده نیست و ما همه یکی هستیم و یا اینکه قوه قضاییه بیاید حاشیهسازی کند.

دکتر روحانی تصریح کرداکنون وقت حاشیهسازی نیست. باید حاشیهها را کنار بگذاریم و به فکر وحدت، مردم و آینده مملکت باشیم . همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند اولویت ما تولید ، رونق اقتصادی و اشتغال است و همه باید اهداف و منافع ملی را مدنظر قرار دهیم و اگر هم کسی خواست برایمان حاشیه بسازد در متن حرکت کنیم و بدون توجه به جادههای فرعی، به راهمان تا رسیدن به مقصد ادامه دهیم.

رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود نیز با تسلیت شهادت بنیانگذار مذهب شیعه امام جعفر صادق(ع)، گفت: امام صادق(ع) در دوران امامت خود با استفاده از شرایطی که در دنیای اسلام وجود داشت، توانستند راه امام باقر(ع) را برای ترویج اسلام واقعی در فقه، کلام و تفسیر و حتی علوم طبیعی باتربیت شاگردانی همچون جابرابن حیان ادامه دهند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه امام صادق (ع) در مدینه کرسیهای بحث درزمینهٔ های گوناگون و افراد مختلف برگزار میکردند، اظهار داشت: آزادی اندیشه و فکر و فضای علمی که در مدینه آن دوران بود و افرادی که حتی به خدا و پیامبر اعتقادی نداشتند میآمدند با امام صادق(ع) و شاگردان ایشان بحث میکردند و امام نیز با احترام پاسخ آنها را میدادند و بسیاری از آنها را قانع میکردند.

رئیسجمهور ادامه داد: امام صادق(ع) به ما یاد داد که چگونه باید عمل کنیم و ما باید امروز آن راه و شیوه را مورد عمل قرار دهیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در مکتب علمی و سیاسی امام صادق(ع) علوم و دانشهای مختلف تدریس میشد، خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که پیرو مذهب شیعه جعفری اثنی عشری هستیم و این بهصراحت در قانون اساسی کشور آمده و یکی از وظایفی که در قسمنامه برای رئیسجمهور تعیین شده، پاسداری از این مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.

رئیسجمهور افزود: حراست از استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور هم بر اساس قسمنامه بر عهده رئیسجمهور است.

دکتر روحانی بابیان اینکه نام امام صادق(ع) با انقلاب اسلامی عجین است، گفت :روز شهادت امام صادق(ع) در سالهای 42 و 56 از روزهای اوج  نهضت و انقلاب اسلامی به شمار میرود و اولین خونی که در راه نهضت اسلامی بر زمین ریخته شد در مدرسه فیضیه در ایام شهادت امام صادق(ع) در سال 42 بود.

رئیسجمهور با اشاره به اینکه نام امام صادق(ع) همواره در انقلاب برای ما پیام داشته و راه را به سمت پیروزی گشوده است، تصریح کرد: امروز یاد، نام و مکتب امام صادق(ع) میتواند بهترین راهنما برای  حوزههای علمیه و دانشگاههای ما باشد.

دکتر روحانی بابیان اینکه ما باید بتوانیم همان شیوه و سعهصدری که امام صادق(ع) نسبت به افکار و مذاهب دیگر داشتند را در جمهوری اسلامی داشته باشیم، گفت: باید بیاموزیم که باهم بهخوبی و با لحنی دوستانه و برادرانه سخن گفته و از هم فاصله نگیریم و اختلافات جزئی را که معمولاً به خاطر  اساس انقلاب، دین و منافع ملی نیست و بیشتر در راستای منافع حزبی، گروهی و جناحی است ، فراموش کرده و در مسیر اهداف اصلی انقلاب تلاش کنیم و گام برداریم.

مشاهده نظرات