مقایسه آماری رشد 123 درصدی قیمت‌ها با رشد 8 درصدی تولید

اوضاع رفاه خانوار چگونه است؟

از سال 1390 تا اسفند 1395 تولید به قیمت بازار 8 درصد و مصرف نیز 8 درصد افزایش یافته اما در مقابل سرمایه‌گذاری 9/32 درصد کاهش داشته است.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات