مبادله هیات تجاری-اقتصادی بین ایران و تاجیکستان

طی سه دور مذاکرات کارشناسی در دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، روند اجرای توافقات یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین ایران و تاجیکستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کمیته پیگیری توافقهای یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد.

بر این اساس دو طرف طی سه دور مذاکرات کارشناسی در دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، روند اجرای توافقات یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت صورت جلسه این مذاکرات همراه به امضای روسای کمیته پیگیری رسید.

مدیر کل اداره همکاریهای دو جانبه امور بین الملل اتاق ایران، با مثبت ارزیابی کردن نشست این کمیته گفت: تشکیل کمیته مشترک بازرگانی دو کشور و معرفی اعضای این کمیتهها به طرف مقابل، اعزام هیات تجاری اقتصادی از ایران به تاجیکستان قبل از برگزاری اجلاس دوازدهم کمیسیون مشترک دو کشور در پائیز و آئین برگزاری نمایشگاه فروش تولیدات ایرانی در شهر خجند و نمایشگاه اختصاصی ایران قبل از پایان سال میلادی در دوشنبه، از مهمترین توافقهای حاصل شده در بخش همکاریهای تجاری دو کشور بود.

به گفته ابوالفضل رهنما، در راستای اجرای توافقات بخش تجارت بین دو کشور، با توجه به ضرورت بررسی بیشتر از سوی طرف تاجیکی برای هماهنگی بخش خصوصی خود، مقرر شد ابتدا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیاتی را در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ به تاجیکستان اعزام کند و طرف تاجیک هیات خود را در سهماهه اول سال ۲۰۱۸ به ایران بفرستد.

همچنین مقرر شد که برای برگزاری جشنواره فروش کالای ایرای در خجند در ماه آگوست و نمایشگاه تخصصی ایران در شهر دوشنبه در ماه نوامبر ۲۰۱۷ هماهنگیهای لازم به عمل آید.

در این خصوص مقرر شد اتاقهای بازرگانی دو کشور ظرف یک ماه پس از برگزاری اجلاس کمیته پیگیری، اعضای کارگروه مشترک را به هم معرفی کنند و نخستین نشست این کمیته، در ماه اکتبر، همزمان با حضور هیات تجاری ایرنی در شهر دوشنبه برگزار کند.

در نهایت، هیاتهای دو کشور ضمن اینکه طی این نشست در قالب سه کارگروه تخصصی به بررسی توافقات سند اجلاس یازدهم پرداختند، راهکارهای ادامه همکاریها در آینده را نیز تعیین کردند.

بر این اساس دو طرف توافق کردند دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک، در سهماهه چهارم سال ۲۰۱۷ در دوشنبه برگزار شود ضمن اینکه مقرر شد طرف تاجیکی از طریق مجاری دیپلماتیک، طرف ایرانی را از تاریخهای پیشنهادی برای برگزاری اجلاس مطلع کند.

مشاهده نظرات