ادامه مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه ارتقای پالایشگاه‌های کشور جزو تکالیف برنامه ششم توسعه است، اظهار کرد: مذاکرات با مشاوران خارجی برای ارتقای پالایشگاه‌ها ادامه دارد.

شاهرخ خسروانی با اشاره به امکانسنجی پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه تهران تصریح کرد: مراحل ارتقای پالایشگاهها مانند حلقههای زنجیر به یکدیگر وصل هستند. ارتقای پالایشگاهها تکلیف برنامه ششم بوده و تحت نظر دولت و با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود. تکلیف دولت در ارتقای پالایشگاهها نظارت بر امور و تسهیل آنها است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سرمایهگذاری خارجی را تضمین کند، اظهار کرد: تعاملات و مذاکرات برای ارتقای پالایشگاهها با مشاوران خارجی به صورت هفتگی دنبال میشود. در این مذاکرات در مورد تامین منابع مالی، طراحی، انتخاب نوع فرآیند با بیشترین سودآوری و ... بحث میشود. در واقع همه امور به صورت زنجیره انجام میشود تا ارتقای پالایشگاه صورت بگیرد.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه تولید بنزین در پالایشگاهها به صورت کامل در سرویس قرار گرفته و تولید مستمر آنها ادامه دارد، اظهار کرد: طرح بنزینسازی پالایشگاه بندرعباس به بهرهبرداری رسیده و تولید حدود چهار میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تثبیت شده است. اواخر فروردین به این پالایشگاه خوراک تزریق شد و در حال حاضر از این پالایشگاه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میشود.

وی در مورد پروژه ستاره خلیج فارس توضیح داد: واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز کار میکند. واحد بنزینسازی این پالایشگاه هم در مرحله تثبیت قرار دارد. روند تثبیت شرایط بهینه سازی حدود سه ماه زمان نیاز دارد. زیرا واحد بنزین سازی واحد بسیار پیچیدهای است. در حال حاضر از این پالایشگاه حدود ۶.۵ تا هفت میلیون لیتر بنزین تولید میشود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات