ارزیابی دقیق در مورد حقوق انجام دهید و در تعاملات آزاد باشید

دو سال پیش، با جین چانگ برای شغلی به‌عنوان مدیر پروژه در شرکت خدمات بهداشتی آلتامد(AltaMed) واقع در لس‌آنجلس تماس گرفته شد.

در آن زمان، جین یک مشاور بود و آلتامد جزو مشتریان او محسوب میشد.زمانی که جین این پیشنهاد شغلی را دریافت کرد، بیدرنگ خوشحال شد.

او میگوید «پایه اولیه حقوق 20 درصد بالاتر از حقوقم در آن زمان بود.» «بهطور عادی وسوسه شدم که این شغل را بلافاصله قبول کنم، اما میدانستم نیاز به محاسبات دقیقتری از بسته کامل پیشنهادی دارم.» اولین کار جین یک ارزیابی پولی دقیق و جامع بود.

او از اطلاعات در دسترس در گلاسدور و Indeed استفاده کرد. او همچنین با استخدامکنندگان و سایر افراد در شبکه لینکدین برای تعیین ارزش خود گفتوگوهایی انجام داد.

او میگوید « چه فعالانه به دنبال شغل بودم و چه نبودم، استفاده از شبکه شخصی خود برای تحقیق در مورد مزایا یا سیاستهای مرخصی با حقوق و انعطافپذیری در برنامههای کاری سایر شرکتها را به یک عادت تبدیل کردم.» او از ارزیابی دقیقش دریافت که حرکت از بخش خصوصی به یک سیستم بهداشت غیرانتفاعی به معنای یک کاهش قابلتوجه در پاداشها خواهد بود.

سپس، جین بررسی کرد که آیا از کار کردن در آلتامد خوشحال خواهد بود یا خیر. او میگوید «انگیزه اولیه من برای پیگیری این موقعیت، ماموریت این سازمان برای ارائه خدمات درمانی به جوامع محروم بود.» او از قبل با فرهنگ سازمان، پویاییها و رهبران ارشد آن آشنا و تحتتاثیر آنها قرار گرفته بود. مزایای دیگری نیز وجود داشت.

او میگوید « میدانستم که شرکت یک تعطیلات شرکتی طی فصل تعطیلات دارد که برای من یک امتیاز محسوب میشد.»

سپس او برنامه مذاکره خود را فرمولبندی کرد. یک استخدامکننده به عنوان یک واسطه عمل میکند و جین درحالیکه مدام «شور و شوق واقعی خود را برای پیشنهاد شغلی نشان میداد»، اطمینان یافت که سوالات بسیار زیادی از او بپرسد. اولین درخواست او پایه حقوق بالاتر بود و گرچه آلتامد با این مساله موافقت کرد، دومین پیشنهاد او محقق نشد. بنابراین او از استخدامکننده خواست که المانهای دیگر مانند «مرخصی با حقوق» برای مذاکره باز باشند.

جین به یاد میآورد «متاسفانه او گفت که این امر بهدلیل پایبندی شدید شرکت به «فرمول مرخصی با حقوق براساس سالهای خدمت» ممکن نیست.»

جین میگوید « این حرکت به استخدامکننده کمک کرد تا بداند که من به این جایگاه متعهد هستم و مذاکره پیرامون المانهای دیگر را با روی گشاده میپذیرم.» او یک بار دیگر پرسید که آیا شرکت میتواند این پیشنهاد را بهتر کند و شرکت با افزایش اندک دیگری در پایه حقوق به علاوه یک پاداش ثبتنام به این درخواست پاسخ داد. بنابراین او شغل را تصاحب کرد.

مشاهده نظرات