تصویر سرمایه‌گذاری در ابتدای 96

صنایع پیشتاز در جذب سرمایه‌ و ایجاد اشتغال معرفی شدند. جدیدترین آمار ارائه‌شده از وضعیت صنایع در جذب سرمایه بیانگر آن است که گروه «سایر تجهیزات حمل و نقل» در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری توانسته بیش از 21 درصد از سرمایه محقق‌شده در این مدت را به خود اختصاص دهد و به این طریق صدرنشینی کسب و کار را در میان گروه‌های صنعتی از آن خود کند.

مشاهده نظرات