بیانیه اشمید پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام

هلگا اشمید، در ظرفیت هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام و رییس هشتمین نشست کمیسیون از زمان اجرایی‌شدن برجام، پس از پایان این نشست بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است:  طرفهای برجام از گزارش اخیر آژانس که موید پایبندی مستمر ایران به تعهدات هستهای خود بود استقبال کردند.

در این نشست به برخی جنبههای هستهای برجام پرداخته شد؛ از جمله تحولات مثبت در مورد رآکتور آب سنگین اراک، روند جاری و آینده همکاریهای صلحآمیز هسته ای و امور مرتبط با کانال خرید.

در جلسه امروز، هماهنگکننده برجام همچنین در باب حوزه رفع تحریمها بر ضرورت اجرای تمامی مفاد برجام با حسن نیت تاکید کرد.

در این جلسه گزارشهایی ارائه شد که نشان میداد همچنانکه در اخبار مربوط به معاملات کلان تجارت و سرمایهگذاری منعکس شده، با وجود برخی چالشها، یک روند مستمر در شراکت اقتصادی با ایران وجود داشته است.

بیانیه هماهنگکننده کمیسیون مشترک در ادامه میافزاید: با توجه به اهمیت دومین سالگرد برجام، «تمامی شرکتکنندگان» در این نشست بر پایبندی مستمر خویش به تعهدات برجام تاکید کرده و ضرورت حصول اطمینان از اجرای موثر و کامل برجام در یک فضای سازنده را مورد تاکید دادند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات