بابک زنجانی را وزیر وقت نفت تایید کرده ‌بود

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده، می‌شناخته و با اعتماد وی به بابک زنجانی نفت فروخته شده است.

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده، میشناخته و با اعتماد وی به بابک زنجانی نفت فروخته شده است.

آغاز جلسه چهارم دادگاه طبق روال با اعلام رسمی قاضی محمد مقیسه انجام شد و دادگاه با قرائت اتهامات متهمان از سوی قاضی رسمیت یافت.

نخست رضا نجفی، نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم نفتی با قرائت صفحه ٢١٩ کیفرخواست گفت: قرار بود شرکت هواپیمایی اونور ایر از سوی زنجانی به مبلغ ٢٥٥میلیون دلار خریداری شود و بند «د» قرارداد برای فروش نفت و محصولات بوده و در بند دوم قرارداد ذکر شد که شمسزاده توانایی فروش نفت را دارد و بابت هر بشکه یک دلار حقالزحمه دریافت کند. بعد از اظهارات نماینده دادستان، مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و گفت: هدف من شکستن ساختار تحریمها بود. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبود و زنجیرهیی از افراد در این کار همکاری کردند.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که این موضوع یک زنجیره بوده و افراد مختلفی در بردن اموال ملت دست داشتهاند.

مهدی شمس پاسخ داد: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. خود وزارت نفت هم ال سیهای این شخص را تایید کرد. پس قرارگاه خاتمالانبیا و بانک ملت هم میتوانند در این کار شریک باشند.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما شرکتهای جعلی ایجاد کردید. شما عضو اصلی تشکیلات بودید اما به گونهیی نشان دادید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و بر این اساس مقامات به وی اعتما کردند؛ در واقع شما زنجیرهیی بودن را قبول دارید و این خوب است. شما ۱,۲میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به منافع خودتان بود. مهدی شمس خطاب به قاضی گفت: وظیفه پرداخت پول بر عهده من نبود، این کارها هم سازمان یافته نبود، یک سری از ارگانها و افراد در این کار شرکت داشتند. اگر وزارت نفت این السیها را تایید نمیکرد اصلا این اتفاقات نمیافتاد، اینکه طرفین قرارداد پول نفت را به کشور بازنگرداندند به کارگزار ربطی ندارد، من فقط یک کارگزار بودم.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات

قیمت موز کاهش می‌یابد

غذایی و کشاورزی

لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده

غذایی و کشاورزی

علت گرانی گوشت چیست؟

غذایی و کشاورزی