بررسی تاثیر رشد ۴۵ درصدی صادرات فولاد خام بر سهام شرکت‌های فولادی

واکنش مثبت بازارسهام به افزایش نرخ فولاد

افزایش نرخ محصولات فولادی متاثر و همزمان با رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، امید بازگشت رونق به این صنعت در کنار شنیدن اخبار مثبت مبنی بر رشد ۴۵ درصدی صادرات فولاد خام در دو ماهه اخیر را دوچندان می‌کند

هر چند تحلیلگران بازارهای کالایی معتقدند افزایش صادرات بیانگر کاهش مصرف داخلی به دلیل رکود بازار مسکن است، اما دلیل دیگر افزایش نرخ محصولات فولادی را فصل مجامع و تقسیم سود بعد از آن میدانند. افزایشی که تاثیر خود را در نرخ سهام این شرکتها نیز گذاشته است، اما به گفته این فعالان، افزایش نرخ سهمها بعد از فصل مجامع روند کندتری گرفته و متعادلتر میشود. تورم مسری افزایش درآمد شرکتهای فولادی بر افزایش سهامشان بیتاثیر نیست و این موضوع یک ارتباط منطقی است و واکنش بازار نسبت به افزایش درصد صادرات، در معاملات سهام شرکتهای شاخص فولادی مثبت بوده است.

محمدمهدی رفیعی مدیرکالایی یک کارگزاری و فعال بورس کالا با بیان این مطلب درباره افزایش نرخ کالاها در فصل مجامع، گفت: اینکه افزایش نرخ محصولات فولادی در ارتباط با فصل مجامع باشد، این یک محاسبه مالی است و هر وقت مجامع سودی را بخواهند تقسیم کنند و شرکتهای بورسی با سود روبهرو شوند، تاثیر این افزایش سود را روی نرخ سهامشان در بازار شاهد هستیم.رفیعی با تاکید بر افزایش نرخ فولاد در بازارهای جهانی و تاثیر در نرخ فولاد داخلی، گفت: بیشترین علت افزایش قیمت، مربوط به بازار چین و افزایش مصرف فولاد در این کشور نیز به طور معمول منجر به افزایش نرخ و تقاضا میشود. او ادامه داد: گفتوگوهای سازمان حمایت از تولیدکننده در ارتباط با افزایش نرخ فولاد نیز بیتاثیر نیست.

به نظر میرسد عملیات سفتهبازی بر روی محصولات فولادی درحال تقویت باشد. این کارشناس کالایی درباره این فرضیه گفت: چندسال رکود در بازار مسکن و نبود تقاضای جدی برای فولاد، انتظاری ایجاد کرده که به صورت موج است، حالا اگر این انتظار واقعی باشد یا نه مشخص نیست، شنیده میشود در نیمه دوم سال ۹۶ شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود که این رونق تقاضا را افزایش خواهد داد.رفیعی افزود: برخی گمانهزنیها در ارتباط با تغییر شرایط اقتصادی با کابینه جدید دولت دوازدهم وجود دارد که شرایط رکود به رونق تبدیل شده و منجر به بهبود وضعیت بانکها شود، از سوی دیگر خروج از این وضعیت منوط به این است که برخی محرکها را در بازار داشته باشیم.

او با تاکید بر افزایش نرخ فولاد چین، تصریح کرد: این موضوع در افزایش نرخ فولاد داخلی نمیتواند بیتاثیر باشد، این درحالی است که به دلیل تغییر اعتبار بازارهای چین، این بازار با تورم روبهشده و تاثیرش در بازار فولاد به کشورهایی مثل ایران منتقل شده است.به گفته این فعال بورس کالا، انتظار میرود این روند افزایش نرخ در بازار چین نیز ادامه داشته باشد.رفیعی درباره افزایش نرخ سهام شرکتهای فولادی گفت: آثار افزایش نرخ فولاد بر افزایش نرخ سهام بازارهای داخلی مشاهده شده است و انتظار میرود حتی سهام ذوبآهن هم با افزایش نرخ خوبی روبهرو شود.


سهمهایی کمریسک برای حقوقیها

در ادامه، حسین خواجویی کارشناس کالایی و فعال بازارسرمایه، به صمت گفت: افزایش صادرات فولاد به دلیل کاهش مصرف داخلی است و این مشکلی است که تولیدکنندگان داخلی به دلیل رکود بازار نمیتوانند کالایشان را در بازار داخلی به فروش برسانند، بنابراین به سمت عرضه در بازارهای مجاور منطقه و حتی بازرهای دورتر رو آوردهاند.

خواجویی افزود: البته این شرایط برای کارخانههای مختلف متفاوت است و نسخه پیچیده شدهای برای همه تولیدکنندگان نیست. به عنوان نمونه، شمشی که در یک کارخانه فولاد تولید میشود، بسیاری از کارخانههای داخلی کشور به آن احتیاج دارند، منتهی باتوجه به نوع محصول( ورق، میلگرد...) متفاوت است، برخی هنوز در بازارداخلی مصرف دارند برخی دیگر باید به دلیل وضعیت بازار، محصولشان را صادر کنند.او تاکید کرد: افزایش صادرات فولاد بیشتر به دلیل فضای رکودی بازار داخلی است، درباره افزایش نرخ فولاد در این مقطع زمانی باید گفت، این سهمها برای پورتفوهای حقوقی و بزرگ با توجه به قیمتهای فعلی بسیار کمریسک است.

وضعیت فعلی بازار فولاد، وضعیت باثبات نسبی نرخ در بازارهای داخلی و جهانی است. این کارشناس کالایی افزود: به نظر میرسد در ماههای پیشرو، قیمتها بدون افت شدید با افزایش اندک همراه باشد. خواجویی با بیان اینکه، وضعیت سهام این شرکتها درمجموع مثبت ارزیابی میشود، ادامه داد: اما به دلیل کمبود نقدینگی بازار، درحالحاضر اقبال عمومی نسبت به خرید این سهمها کم است. به واسطه نقدینگی ناکافی، بسیاری از فعالان بازار بیشتر به سمت سهمهایی میروند که ارزش بازار آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. باتوجه به شرایط فعلی بازار که صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به عنوان سهامداران عمده مشکلات نقدینگی دارند و ممکن است که بخواهند سهمی را عرضه کنند بنابراین بازار سراغ این سهمها نمیآید.

وی افزود: این درحالی است که افزایش نرخ محصولات فولادی، افزایش خیلی غیرعادی و زیادی نیست، در شرایطی که این شرکتها درحال برگزاری مجامع هستند بنابراین، افزایش نرخ سهمشان معادل سود تقسیمی در مجمع افزایش داشته است، باوجود اینکه این سهمها ارزنده هستند اما به دلیل وجود نداشتن نقدینگی قابلملاحظه در بازار، افزایش قیمتشان خیلی قابلملاحظه نبوده است.به گفته این کارشناس کالایی، تا زمانیکه بازار در همین شرایط فعلی باشد، این شرکتها باوجود تعدیل EPS (سود هر سهم) مناسب هم، بازده نوسان نرخ سهمها محدود است. در این میان ممکن است برخی شرکتها به دلیل افزایش نرخ فلزات، افزایش نرخ و رشد سودآوری محسوسی داشته باشند اما سهمشان در بازارسهام افزایش نرخ چندانی پیدا نکرده است.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
صادرکنندگان فولادی به دنبال بازارهای جدید باشند
مشاهده نظرات