جزئیات طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای اعمال تحریم گسترده علیه ایران منتشر شد

نسخه اولیه طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی که گفته می‌شود این هفته به رأی گذاشته خواهد شد، در سایت مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده است.

سران مجلس نمایندگان آمریکا بر سر متن اولیه طرح تحریمهای ایران، روسیه و کره شمالی به توافق رسیدند.

در این طرح که نسخه اصلاح و تکمیلشده مصوبه سنای آمریکا برای تحریم ایران و روسیه است، به فعالیتهای موشکی، حمایت از گروههای مقاومت و مسائل حقوق بشری به عنوان بهانههایی برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران استناد شده است.

گفته میشود این طرح که در صورت تصویب با عنوان «قانون تحریمهای روسیه، ایران و کره شمالی» شناخته میشود، روز سهشنبه به رأی گذاشته میشود.

گزارش دورهای در مورد ایران

بر اساس این طرح، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانهداری و رئیس اطلاعات ملی آمریکا باید نهایتا تا ۱۸۰ روز پس از تصویب قانون و پس از آن هر دو سال یک بار مشترکا «راهبردی را برای مقابله با فعالیتهای متعارف و نامتقارن ایران که مستقیما ایالات متحده و متحدان کلیدیاش در خاورمیانه، شمال آفریقا و فراتر از آن را تهدید میکند» به کمیتههای مربوطه و ریاست کنگره تحویل دهند.

این گزارش باید شامل راهبرد کوتاه و بلندمدت ایالات متحده در قبال ایران، ارزیابی دولت از توانمندیهای نظامی ایران، برنامههای ایران برای ارتقاء توانمندیهایش، فعالیتهای ایران در حوزههای اطلاعاتی و تبلیغاتی و فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس و میزان حمایتهای ایران از گروههای مقاومت باشد.

تحریمهای مرتبط با برنامه موشکی

این طرح در صورت تصویب، رئیسجمهور آمریکا را موظف میکند برای مقابله با برنامه موشکی ایران، افراد و شرکتهای زیر را در فهرست تحریم قرار دهد:

- هر فردی که عامدانه در هر فعالیتی که عملا به توسعه برنامه موشکی ایران کمک میکند، مشارکت داشته باشد یا به ایران در دریافت، انتقال و توسعه این توانمندیها کمک کند؛

- شرکتهای تحت مدیریت یا مالکیت این افراد؛

- شرکتهایی که برای دور زدن تحریمها ایجاد شده باشند؛

- هر فرد یا شرکتی که عامدانه به افراد بند یک، کمک مالی، فنی، خدماتی یا حمایتهای دیگر ارائه کند.

این طرح دولت آمریکا را موظف میکند داراییهای افرادی را که در شمول بندهای فوق میگیرند، در آمریکا بلوکه کرده و مانع ورود آنها به این کشور شود. علاوه بر این، افرادی که به تجارت با اشخاص و نهادهای تحریمشده پرداخته و تحریمها را نقض کنند، با جریمههای مالی و دیگر تنبیهات پیشبینی شده در قوانین تحریمی آمریکا مواجه میشوند.

تحریمهای مرتبط با «تروریسم» علیه سپاه پاسداران

این طرح با متهم کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس به حمایت از تروریسم، رئیسجمهور را ملزم میکند ۹۰ روز پس از تصویب قانون، «مقامات، عوامل و وابستگان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را در فهرست تحریم قرار دهد.

داراییهای افرادی که در این فهرست قرار گیرند در آمریکا بلوکه شده و اتباع آمریکا از مبادلات مالی با آنها منع میشوند.

تحریمهای مرتبط با «نقض حقوق بشر»

وزیر خارجه آمریکا در صورت تصویب این طرح موظف خواهد بود ظرف ۹۰ روز فهرستی از افرادی را که آنها را عامل «نقض حقوق بشر» در ایران میداند، به کنگره ارائه دهد.

این طرح دولت آمریکا را موظف میکند داراییهای افرادی را که در شمول بندهای فوق میگیرند، در آمریکا بلوکه کند. علاوه بر این، افرادی که به تجارت با اشخاص و نهادهای تحریمشده پرداخته و تحریمها را نقض کنند، با جریمههای مالی و دیگر تنبیهات پیشبینی شده در قوانین تحریمی آمریکا مواجه میشوند.

ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین به ایران

این قانون همچنین بر لزوم ممانعت از فروش تسلیحات سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، توپهای کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتیهای جنگی و سامانههای موشکی به ایران، تأکید دارد.

این قانون رئیسجمهور را ملزم میکند افرادی را که به فروش این تجهیزات به ایران کمک میکنند یا چنین تجهیزاتی را به ایران میفروشند، در فهرست تحریم قرار دهد.

بر اساس بندی از این طرح، رئیسجمهور این اختیار را خواهد داشت که به صورت مورد به مورد و با استناد به منافع ملی آمریکا، اجرای تحریمها را به مدت ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآورده و در صورت نیاز این تعلیق را به صورت دورهای تمدید کند.

تحریمهای روسیه و کره شمالی

بخش مهمی از این طرح ۱۸۴ صفحهای به تحریم روسیه اختصاص دارد. مخالفت کاخ سفید و بخشی از جمهوریخواهان با تحریمهای روسیه موجب شده بود تا این طرح با مشکل جدی مواجه شود، اما نهایتا سران کنگره در مورد ادبیات این تحریمها به توافق رسیدند.

این طرح در صورت تصویب، دست دولت آمریکا برای رفع یکجانبه تحریمهای روسیه بدون نقشآفرینی کنگره را میبندد و همین امر هم موجب مخالفت جدی کاخ سفید شده بود.

نسخهای که امروز منتشر شده، در مقایسه با طرح اولیه که در سنا تصویب شده بود، تغییراتی هم دارد، از جمله اینکه میزان محدودیت برای تعامل با شرکتهای فعال در بخش نفت و گاز روسیه را کاهش داده است.

در حالی که در نسخه سنا همکاری با تمام شرکتهای روس در زمینه انرژی ممنوع شده بود، در این نسخه همکاری با شرکتهایی ممنوع است که شرکتهای تحریمشده، در آنها ۳۳% یا بیشتر سهام دارند.

این طرح همچنین تحریمهایی را علیه برنامه موشکی کره شمالی که در ماههای اخیر به مرکز مناقشه میان واشنگتن و پیونگیانگ بدل شده، اعمال میکند.

مشاهده نظرات