با شکست رکورد قیمت در چهارماه‌ونیم گذشته

مس به 6001 دلار رسید

رشد بهای جهانی مس و شکسته شدن سقف قیمتی 6000 دلاری این کالا برای اولین‌بار در 4 ماه و نیم اخیر موجب شد تا بهای مس در بورس کالا نیز با روندی جدید حرکت کند.

هرچند که هنوز هم قیمتهای بالای فعلی با اهرم رقابت قیمتی مورد معامله قرار میگیرد و گویی خبری از افزایش عرضهها برای حمایت از بازار نبوده و نیست. روند پیشین یعنی عدم عرضه کافی مس به بازار هنوز هم ادامه داشته و شاید چهره اصلی این بازار را تشکیل میدهد. این روند مدتی است ادامه داشته و بازار نیز همیشه برای خرید مواد اولیه خود مجبور به رقابت و ثبت قیمتهایی بالاتر از نرخهای پایه بوده و هست. در گزارشهای پیشین به این نکته اشاره کردیم که این روند معاملاتی برای تامین نیاز واحدهای تولیدی است و محوریت سفتهبازی ندارد اما بازهم شاهد هستیم که عرضه موردنیاز در بازار بهصورت کامل در بورس کالا تامین نمیشود. این در حالی است که روند افزایشی قیمتهای جهانی شاید دلیلی برای افزایش حجم عرضهها یا حتی برای کاهش تقاضا بهشمار بیاید ولی نوسان قیمتی روز گذشته در بورس کالا نشان داد که هنوز هم جذابیت خرید همچون گذشته پابرجاست ولی تغییرات اندکی را نشان میدهد.

بهنظر میرسد تا زمانی که حجم عرضهها در سطوح فعلی یعنی مثلا 1500 تن برای کاتد ادامه یابد؛ همین وضعیت بازهم میهمان بازار خواهد بود؛ هرچند که نرخهایی بیش از 24 هزار تومان در بورس کالا خود نشاندهنده همهچیز در این بازار است و برای معاملاتی بسیار محدود به ثبت میرسد. میانگین قیمت پایانی (موزون) در بورس کالا نشان میدهد که به جز فروردین ماه سالجاری، روز گذشته و تیرماه تنها زمانهایی بوده که نرخهایی بالاتر از 23 هزار تومان برای کاتد به ثبت رسیده که این موارد در کل التهاب قیمتی در بازار را مترادف با نوسان قیمتهای جهانی نشان میدهد. با توجه به ثبت سقف قیمتی در روزهای اخیر در کنار رشد قیمتهای جهانی اگر حجم عرضهها افزایش یابد هم منافع واحدهای عرضهکننده و هم منافع واحدهای خریدار کاتد و مفتول تامین خواهد شد.

برای اولینبار در ماههای اخیر بهای مس توانست بازهم به سطح 6000 دلاری بازگردد و بهای 6 هزار و یک دلار و 50 سنت برای معاملات نقدی هر تن مس در بورس فلزات لندن به ثبت رسید و البته معاملات سه ماهه این کالا نیز با قیمت 6 هزار و 35 دلار در هر تن ثبت شد. دلیل اصلی این رشد قیمتی هرچند که کاهش ارزش دلار آمریکا بوده ولی واقعیتهای عرضه و تقاضای جهانی و خوشبینی به دورنمای تولید و دادوستد فلزات پایه همچون مس نیز در این روند رشد قیمتی مؤثر بوده است. این وضعیت قیمتی که برای اولینبار از اواخر فوریه سالجاری تاکنون به ثبت رسیده، خود سیگنالی از تغییر فاز این بازار و بازارهای مشابه بهشمار میرود و آن را میتوان سیگنالی برای آغاز روند جدید نوسان قیمتها بهشمار آورد هرچند که ذات برتری قیمتهای سلف سه ماهه در مقایسه با نرخهای نقدی نشان میدهد که بازار هنوز به ادامه رشد قیمتها خوشبین است. تقریبا 50 روز است که نوسان قیمت مس در بازارهای جهانی به سمت رشد قیمتها متمایل شده که در کنار کاهش ارزش دلار میتواند امیدواری به حفظ قیمتها در سطوح فعلی را افزایش دهد. این در حالی است که نمیتوان به صراحت از عدم کاهش نرخها در هفته پیشرو صحبت کرد اما باز هم نرخهای فعلی در سطوح جذابی قرار دارد که میتوان از آن بهعنوان نکته مثبتی برای این بازار نام برد.

هماکنون بهای مس در بالاترین حد از اواخر فوریه تاکنون قرار دارد که کاهش ارزش دلار، بالابودن رشد اقتصادی در چین بیشتر از پیشبینیها و امیدواری به افزایش تقاضا و البته برخی نگرانیها از احتمال وقفه در عرضه این کالا را باید از دلایل اصلی این روند قیمتی بهشمار آورد. هماکنون بهای دلار در پایینترین حد در 2 سال اخیر در برابر یورو قرار داشته و البته ارزش دلار در مقایسه با سبدی از ارزهای معتبر نیز در سطوحی نزدیک به کف 9 ماهه خود قرار گرفته که در نهایت به حمایت از بهای مس انجامیده است. در چین تقاضا نسبتا بالاست که میتوان نکته مهمی برای این بازار بهشمار آورد. از سوی دیگر نگرانی از سختگیریهای دولتی در برابر محدود ساختن تولید مس خالص نیز سیگنالی برای حمایت از این بازار تلقی میشود. خروجی این موارد را میتوان در نوسان موجودی انبارهای مس در بورس فلزات آتی شانگهای رصد کرد که کاهش 4/9 درصدی آن تنها در روز جمعه نشان میدهد که بازار در مسیر برتری تقاضا بر عرضهها قرار گرفته که موجودی انبارهای این بورس به کمترین حد از ماه ژانویه تاکنون کاهش یافته است. مرکز تحقیقات جهانی مس عنوان کرد بازار در ماه آوریل با 53 هزار تن کسری (برتری تقاضا بر عرضهها) روبهرو بوده که در مقایسه با رقم 18 هزار تنی ماه مارس، نشاندهنده خودنمایی بیشتر تقاضا در برابر عرضهها در این بازار است.

نگاهی به نوسان موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن نشان میدهد که تغییر چندانی در این حجم ایجاد نشده ولی برآیند کلی آن از کاهش این رقم حکایت دارد. با توجه به شرایط خاص سرمایهگذاری بر موجودی انبارهای مس و البته وثیقهگذاری این دارایی در بازارهای مالی نمیتوان به صراحت درخصوص وضعیت عرضه و تقاضا بر پایه این آمار مشخص تصمیمگیری کرد، ولی با توجه به کاهش ممتد موجودی انبارها در بازار آتی شانگهای میتوان با اعتماد بیشتری درخصوص برتری تقاضا بر عرضهها سخن گفت که سیگنالی مهم در جهت حمایت از این بازار بهشمار میرود.

در هر حال پتانسیل یک پله عقبنشینی قیمتی در بازار مس وجود دارد ولی میتوان به نوسان در قیمتهایی نزدیک به 6هزار دلار در هر تن خوشبین بود؛ هرچند که ثبت این رقم خود نشاندهنده موفقیتهای جذابی در این بازار است. با توجه به این موارد بهتر است بازارهای کالایی رقم 6هزار دلار را بهعنوان قیمتی نسبتا متعادل بپذیرند زیرا در هر صورت نوسان در سطوحی نزدیک به این قیمت چندان دور از ذهن نیست. با توجه به وضعیت سایر بازارهای فلزی و البته با نیمنگاهی به وضعیت بهای دلار و سایر ارزهای معتبر بهنظر میرسد که مدتی است جریان جدیدی در بازارهای کالایی آغاز شده ولی مس کمی دیرتر به آن دست یافته است؛ هرچند که مدتهاست شاهد روند افزایشی قیمت مس در بازارهای جهانی هستیم که البته در بسیاری از کالاها نیز چنین روندی با فراز و فرودی متفاوت در حال خودنمایی است.

مشاهده نظرات