صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد

میانگین قیمت نفت امسال 51.9 دلار و سال آینده 52 دلار می‌شود

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد میانگین قیمت نفت امسال 51.9 دلار و سال آینده 52 دلار می‌شود.

صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که قیمت نفت در سال 21017 به 51.9 دلار و در سال 2018 به 52 دلار خواهد رسید. امروز قیمت نفت برنت بشکهای 48 دلار بود.

صندوق بینالمللی پول در چشمانداز جهانی اقتصاد در جولای 2017 پیش بینی خود از قیمت نفت را نسبت به  پیشبینی ماه آوریل 3 دلار کاهش داد و میانگین قیمت 51.9 دلار را برای سال 2017 اعلام کرد.

براساس این گزارش، عقبنشینی قیمت نفت به واسطه سطح ذخایر و تولید بالا در آمریکا مربوط میشود.

در گزارش آوریل 2017 صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرده بود میانگین قیمت نفت در سال 2017 رقم 55.23 دلار و در سال 2018 به قیمت 55.06 دلار خواهد بود.

مشاهده نظرات