امنیت سرمایه‌گذاری در استارت‌اپ‌ها

سرعت اینترنت و فراگیری آن از مسائل مهمی بود که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و پهنای باندی که قابل استفاده است، شکل گرفت.

این مساله زیر ساختهای لازم برای کسب و کارهای اینترنتی را فراهم کرد، اگرچه هنوز هم برای هماهنگی با سیستمهای بینالمللی نیاز به ارتقای سیستمهای اینترنتی وجود دارد. همچنین آموزش و احساس امنیت برای آن دسته از افرادی که از شرایط کامل یعنی بازرگانی بینالمللی برخوردار هستند، جای کار بیشتری را میطلبد. آموزشدادن به افرادی که در بخشهای مختلف کارکردهای استارت اپی یا سرمایهگذاریهای مخاطره پذیر در ارتباط هستند، باز هم از مواردی است که هم باید آموزشداده شود و هم راهکارهای استفاده از این مسیر فراگیر شود. با برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهایی که باعث انتقال تجربیات کشورهایی میشود که در این زمینه موفق بودند و به روز رسانی این اطلاعات، قطعا میتوان جایگاه خوبی را برای استارتاپهای ما ایجاد کرد. مجموعه کانون ملی زنان بازرگان ایران چندین کارگاه در این زمینه برگزار کرد. در حال حاضر ما هر ماه یک بار یک کارگاه جمعی به عنوان اتاق فکر و سه کارگاه فرعی تخصصی برگزار میکنیم.

نزدیک به 9 سال است که برگزاری این کارگاهها را با شرایط کوچکتر آغاز کردیم و آن را رشد دادیم تا جوانان ما به ویژه کسانی که دارای کسب و کارهای نو، نوپا و مخاطره پذیر هستند با سرمایههای کوچک بتوانند از این مجموعه استفاده کنند. حس داشتن اعتماد به نفس و داشتن اطلاعات کافی در مورد مقوله استارت اپها از دیگر مواردی است که بخش خصوصی موظف است آن را در نظر داشته باشد. همچنین دولت باید برای این کسب و کارها قوانین مناسبی را در نظر بگیرد. حمایتها و شناخت دولت از مقوله کارآفرینی باید حتما مدنظر قرار گیرد، چرا که حمایتهای دولت باعث سرعت بخشیدن به رفع مشکلاتی میشود که کارآفرینان در این بخش با آن مواجه هستند. دولت به عنوان بازوی توانمندی که حامی این شرایط و جریان است باید با فراهم کردن زیرساختهای لازم که موجب میشود کمترین هزینه ممکن و بیشترین منافع برای کار آفرینان فراهم شده و در نهایت باعث منتفع بخشی اقتصادی کشور میشود، از کسب و کارهای نو حمایت کند. همچنین استارت اپها میتوانند معضل بیکاری را به شکل بهتری حل و درآمد زایی ایجاد کنند.

اگر جامعه ما به لحاظ اقتصادی و منابع مالی تامین باشد قطعا از بسیاری از مسائل مانند فقر، فحشا و... جلوگیری میشود. همچنین ایجاد استقلال مالی برای بنگاهها و افراد یک جامعه نه تنها باعث رونق اقتصادی میشود که به رشد تعقل و احساس امنیت اقتصادی میانجامد. زمانی که میخواهیم حداقل سرمایهگذاری را به عنوان بخش خصوصی داشته باشیم، طبیعتا استفاده از فناوریهای جدید با حداقل سرمایهگذاری اولیه اتفاق میافتد. بنابراین حمایتها در قانونهایی که برای استارتاپها در نظر میگیرد باید در راستای امنیت سرمایهگذاری باشد.

منبع: آرمان
مشاهده نظرات