۱۳۰ شرکت شستا در دو مرحله واگذار می‌شود

مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی:مهم‌ترین اولویت شستا خروج از بنگاه‌داری است و ۱۳۰ شرکت در دو مرحله واگذار می‌شود.

مدیر عامل جدید شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) مهمترین اولویت این شرکت را خروج از بنگاهداری اعلام کرد و گفت: خروج از بنگاهداری بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید ریاستجمهوری و برنامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در صدر برنامههای مهم مدیریت جدید شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی قرار دارد.


مرتضی لطفی با اشاره به نخستین جلسه هیئت مدیره جدید شستا گفت : شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در 5 حوزه نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، بیمه و بانک، IT ، دارو بویژه داروهای هایتک(تیپیکو)، صنایع معدنی و فلزی فعالیتهای خود را متمرکز خواهد کرد و کمیتهای تشکیل شده است که در مرحله اول 41 شرکت شستا، آماده فروش و واگذاری شده است که بزودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد.


مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تصریح کرد: بیش از 80 شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آمادهسازی است که امیدواریم امسال بخش عمدهای از این شرکتها واگذار شود.


لطفی با یادآوری موانع تجربههای گذشته در واگذاریها که خروج از بنگاهداری را با کندی روبرو میکند، افزود: دستگاههای نظارتی، شخصیتهای سیاسی و اجرایی و گاهی ساختار شرکتها از جمله این موانع است که امیدواریم باتوجه به سیاستهای راهبردی رهبر معظم انقلاب و سیاستهای کلان دولت همه عوامل موثر در این مسیر همکاری کنند.


وی جذب نخبگان، فسادستیزی، فعالتر شدن شستا جهت استفاده از فضای ایجاد شده در دوران پسابرجام و اهتمام جدی در جذب سرمایههای داخلی و خارجی، دستیابی به ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، مدیریت کارآمد منابع مالی، شفافیت و حرکت به سمت بازار سرمایه و سیاستگذاری کارآمد اقتصادی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مهم دانست.


لطفی استفاده از تمام ظرفیتها، سرمایه انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامهریزی و اصلاحات ساختاری، مدیریت بهینه داراییها در راستای توسعه همافزایی مابین نهادهای مالی و اقتصادی خانواده تأمین اجتماعی، صیانت از اموال بینالنسلی کارگران و مستمری بگیران را از دیگر برنامههای مهم هیئت مدیره جدید شستا بیان کرد.


لطفی همچنین بر تدوین برنامه راهبردی شستا و شرکتهای تابعه، با رعایت همسویی با برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی، اهتمام ویژه به همافزایی را در اولویت دانست.


لطفی گفت: ایجاد زنجیره ارزش در مجموعه شستا و سایر شرکتهای تابعه سازمان، مهندسی مجدد ساختار شستا با توجه به مبانی سرمایهگذاری در بیمههای اجتماعی، توجه ویژه به مقوله شفافیت و گردش صحیح اطلاعات، حفظ و ارتقای شستا در زمینه سلامت اداری اهتمام ویژه به اجرای دقیق تکلیف مجامع عمومی، تقویت انضباط مالی و پایبندی به برنامه و بودجه مصوب، نظارت مستمر بر هلدینگها و شرکتهای تابعه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی، استفاده از نیروهای جوان، زبده و نخبگان دانشگاهی در هیات مدیرهها، کوچک کردن شرکتها، ممانعت از توسعه عمودی، ایجاد ساختار برای نظارت شرکای اجتماعی، ارتقای نظارت بر شرکتهای تابعه و پاسخگویی به افکار عمومی و استفاده از نظر، پیشنهاد و انتقاد صاحب نظران و شرکای اجتماعی در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد.


بر اساس احکام صادره هیئت مدیره جدید اکبر ترکان (رئیس هیئت مدیره)، مرتضی لطفی(مدیرعامل)، احمد فیاض بخش، محمدرضا رستمی و عبدالحسین ثابت( اعضای هیئت مدیره) هستند.

مشاهده نظرات