در ماه دسامبر هند 9/4 درصد نفت بیشتری از ایران خرید

دهلی‌نو در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر 9/4 درصد بیشتر نفت از ایران خرید.

رویترز بر اساس آمار رهیابی نفتکشها نوشت خرید نفت هند از ایران در ماه دسامبر 41 درصد کاهش یافته و به 302 هزار بشکه در روز رسیده است.

در عین حال، واردات نفت هند از ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر 9/4 درصد افزایش یافته که علت آن، تاخیر برخی محمولههای نفتی در اثر کمبود کشتی بوده است. دهلینو در ماه دسامبر 1/25 میلیون تن یا 300 هزار بشکه نفت در روز از ایران نفت خریده است.

جایگاه ایران در میان تامینکنندگان نفت هند از سوم در یک سال گذشته به ششم در ماه دسامبر سقوط کرده است. همچنین سهم تهران از مجموع واردات نفت هند از 11/7 درصد در سال گذشته به 6/2 درصد در ماه دسامبر رسیده است.

هند در سال 2018 حدود 13 درصد نفت بیشتر از ایران خرید و این رقم به 531 هزار بشکه در روز رسید زیرا پالایشگاههای هندی به علت تخفیفهای تهران خرید نفت از این کشور را افزایش دادند.

منبع: فارس
مشاهده نظرات