سیر نزولی قیمت فلز سرخ در ماه جاری و رشد موجودی انبارها

نوسان قیمت‌ها در بازار جهانی مس و عقب‌نشینی از اوج نرخ در روزهای گذشته و تعدیل قیمت‌ها برای برخی از فعالان بازار به معنی بیم و امید از تغییر فاز سریع در بازارهای جهانی خواهد بود.

مشاهده نظرات