انتخاب کالا
#عرضه کنندهقیمتتغییرات قیمتتاریخ به روز رسانیبیشترنمودار
0بانک ملی38,463ریال ↓95ساعت 13:33
1بانک پارسیان38,272ریال ↓94ساعت 11:00
2سامانه سنا214,736ریال ↑1,495ساعت 10:58نرخ میانگین وزنی بازار
3بانک ملت38,463ریال ↓95ساعت 9:46
4بانک سپه38,463ریال ↓95ساعت 9:40
5بانک مرکزی38,272ریال ↓43ساعت 9:33