اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

تولوئن (Toluene)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید بوریک (Boric Acid)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

SBS

فروشنده: :  پتروپویان باربد

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید بوریک (Boric Acid)

فروشنده: :  شیمیایی عیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

تولوئن (Toluene)

فروشنده: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

SBS

فروشنده: :  پتروپویان باربد

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فروش نقد و اقساط هایما S5 ایران خودرو بدون قرعه کشی

فروش نقد و اقساط هایما S5 ایران خودرو بدون قرعه کشی

شرکت ایران خودرو جدیدترین شرایط فروش نقد و اقساطی کراس اوور هایما S5 با موعد تحویل 30 روزه را اعلام کرده است. در این طرح فروش جدید ایران خودرو متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال نیز می‌توانند شرکت نمایند و فاصله زمان ثبت نام قبلی از 48 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده است.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺩﻳﻌـﻪ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻭ ﭼﻜﻬـﺎی ﺍﻋﻼمی ﺩﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ بوده ، ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ میﺑﺎﺷﺪ.

ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻣﺘﻘﺎض ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮنتی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ میﺷﻮﺩ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪ ملی ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮﺩ.

. ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎضی ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ یکی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ (ﻧﻘﺪی ﻳﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﺭﻭﺵ، ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻭﺵ ﻧﻘﺪی میﺒﺎﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺣﻘﻮقی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﻫﺎﻳﻤﺎ S۵ – ﻣﻬﺮ ۱۴۰۱ (ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺭﻳﺎﻝ میﺑﺎﺷﺪ)
ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻼﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﺎﻳﻤﺎ S ۵ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ AT ۶ ۵۲۲۰۱ ﺳﻔﻴﺪ، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺫﻏﺎلی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ۷,۹۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۰۳۶۵۸ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ

ﻧﻜﺘﻪ ۱- ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺭﻭی ﻫﺎﻳﻤﺎ S ۵ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺁﭘﺸﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی، ﻣﺒﻠﻎ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰی ﻧﻘﺪی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ۲- ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻤﻪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ میﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ۳- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮنتی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ ۴- ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻃﻼﻳﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻳﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﭘﻼﺱ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼً ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪی ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻫﺎﻳﻤﺎ S۵ – ﻣﻬﺮ ۱۴۰۱ ( ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻋﺎﺩی ) ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺭﻳﺎﻝ میﺑﺎﺷﺪ)
ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺪ ﻛﻼﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﭼﻚ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻜﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﺎﻳﻤﺎ S۵ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ AT ۶ ۵۲۲۰۱ ﺳﻔﻴﺪ، مشکی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ، ﺫﻏﺎلی ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ۷,۹۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۴,۹۴۱,۶۷۰,۰۰۰ ۹ ﻓﻘﺮﻩ ۴۶۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ ۱۰۳۶۵۹ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳۰ ﺭﻭﺯﻩ (ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎیی ﭼﻜﻬﺎ )

خودرو بانک

  • مطالب مرتبط
نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...