تجارت ۵.۷میلیارد دلاری ایران در شهریور/ صادرات ۲۴درصد رشد کرد

کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریور ماه امسال با حدود ۱۱میلیون تن به ۵میلیارد و ۷۶۷میلیون دلار رسید که صادرات در این ماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش بیش از ۲۴درصد رشد داشته است.

از کل تجارت 11میلیون تنی، 8میلیون و 252هزار تن بهارزش دومیلیارد و 691میلیون دلار شامل صادرات و دومیلیون و 690هزار تن کالا بهارزش 3میلیارد و 76میلیون دلار سهم واردات بوده است.

صادرات کشور در شهریور ماه سال 99 نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی 6 درصد و ازلحاظ ارزش 24.5 درصد رشد داشته است که این خود نشان از عادی شدن تجارت پس از بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.

چین با دومیلیون و 267هزار تن و ارزش 669میلیون دلار مقصد نخست، عراق با یکمیلیون و 415هزار تن بهارزش 565میلیون دلار، امارات با یکمیلیون و 215هزار تن بهارزش 379میلیون دلار، افغانستان با 704هزار تن بهارزش 232میلیون دلار و ترکیه با 380هزار تن و ارزش 218 میلیون دلار بهترتیب مقاصد اصلی صادرات کالای ایرانی در شهریور ماه بودند.

بیش از 72درصد وزن و 76درصد ارزش کالاهای صادراتی کشور در شهریور ماه به این پنج کشور اختصاص دارد.

واردات کالاهای مورد نیاز کشور که عمدتاً کالای اساسی و نهادهها و ماشینآلات تولید است در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی 31درصد و از لحاظ ارزش 10.5درصد افزایش داشته است.

امارات متحده عربی با 396هزار تن و ارزش 775میلیون دلاری در جایگاه نخست، چین با 262هزار تن بهارزش 743میلیون دلار در جایگاه دوم، ترکیه با 305هزار تن بهارزش 339میلیون دلار در جایگاه سوم، آلمان با 226هزار تن بهارزش 174میلیون دلار در جایگاه چهارم و هند با 176هزار تن کالا بهارزش 156میلیون دلار در جایگاه پنجم قرار دارد.

بیش از 50 درصد وزن و 71 درصد ارزش کالاهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد.

با وجود دشواریهای ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فراگیری بیماری کووید19، عملکرد تجاری کشور در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال 98، در حوزه صادرات کاهش 5.4درصدی ارزش و 11درصدی وزنی و در حوزه واردات نیز افزایش 6.6درصدی وزن و کاهش 15درصدی ارزش را شاهد هستیم در صورتی که آمار 6ماهه حاکی از کاهش 34درصدی ارزش و 33درصدی وزن صادراتی و کاهش 1.2درصدی وزن و 21درصدی ارزش وارداتی است که این نشانگر بهبود تجارت کشور پس از دورهای رکود بهدلایل موصوف است.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات