فاطمه دانشور : نگران سلامت انتخابات اتاق بازرگانی هستیم

دانشور: ساختار اتاق بازرگانی باید تبدیل به یک هرم وارونه شود به این معنی که اعضا در راس تصمیم‌گیران اتاق بازرگانی قرار گیرند، سپس هیات نمایندگان باشند و هیات رییسه مجری برنامه‌های اعضای اتاق باشند

نگران سلامت انتخابات اتاق بازرگانی هستیم
افشاگریهای دانشور

دانشور: ساختار اتاق بازرگانی باید تبدیل به یک هرم وارونه شود به این معنی که اعضا در راس تصمیمگیران اتاق بازرگانی قرار گیرند، سپس هیات نمایندگان باشند و هیات رییسه مجری برنامههای اعضای اتاق باشند

هرچه به روز انتخابات نزدیک میشویم بحثهای انتخاباتی داغتر میشود؛ بازار انتقاد از اتاق هم بسیار داغ است اما در این میان فاطمه دانشور اینبار مستقیما اقدام به افشاگری تخلفات گسترده در اتاق بازرگانی در 4سال گذشته کرده است. این عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران معمولا کمتر بهعنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران به گفتوگوی رسانهیی میپردازد اما روز گذشته در نشستی با خبرنگاران اقتصادی انتقادهایی تند را متوجه ساختار اتاق بازرگانی کرد.

در این نشست دانشور با انتقاد از وضعیت موجود اتاق بازرگانی گفت اتاق هیچگاه نتوانست از ظرفیتهایش درست استفاده کند و دلیل اصلی آن ساختار رییسمحور اتاق بازرگانی است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ساختار اتاق به شکلی است که هیات نمایندگان نمیتوانند از ظرفیتهای خود استفاده کنند و حتی از نظر رسانهیی روابط عمومی اتاق و گزارشهایی که ارایه میشد صحبتهای منتقدان اتاق را حذف میکرد و اتاق بازرگانی با سانسور خبری درباره عدهیی خاص روبهرو است. وی تاکید کرد متاسفانه رییس و هیاترییسه اتاق باید در قبال بیاخلاقی در اتاق آنگونه که باید مقابله نکردهاند.

هرم وارونه در اتاق بازرگانی

این عضو شورای شهر تاکید کرد ساختار اتاق بازرگانی باید تبدیل به یک هرم وارونه شود به این معنی که اعضا در راس تصمیمگیران اتاق بازرگانی قرار گیرند، سپس هیات نمایندگان باشند و هیات رییسه مجری برنامههای اعضای اتاق باشند.

دانشور با انتقاد از وضعیت اتاق بازرگانی گفت این نهاد را نمیتوان پارلمان یا تشکل نامید چون اعضا در تشکل باید مشارکت داشته باشند و رضایت در تشکل مهم است ولی آمار شرکتکنندگان در انتخابات اتاق نزدیک 16درصد است که نشان از نارضایتی و بیتفاوتی است و اگر تشکلی چنین شرایطی داشته باشد نمیتوان نام تشکل را بر آن گذاشت. وی همچنین درباره اسم پارلمان بخش خصوصی افزود در پارلمان نماینده بخش خصوصی باید شأن و اختیار عمل داشته باشد و وقتی نماینده فرصت صحبتکردن ندارد و ساختار به وی اجازه نمیدهد پس نمیتوان آن را پارلمان نامید. عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه حتی در شورای شهر ساختار بهتر از اتاق بازرگانی است و در پارلمان بخش خصوصی حتی فرصت یکدقیقهیی برای صحبت بهسختی به اعضا داده میشود و در 4سال گذشته یکبار فرصت برای صحبت درباره کمیسیون اخلاق کسبوکار داده نشده است.

امکانات اتاق مساوی تقسیم نمیشود

دانشور تاکید کرد اتاق بازرگانی به برخی تشکلها امکانات مالی و خدمات میدهد ولی به بقیه تشکلها حتی امکانات سادهیی مانند در اختیار قرار دادن سالن را دریغ میکند. وی با اعلام اینکه در سال اول حضور در هیات نمایندگان تقاضای تاسیس مرکز مسوولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در اتاق تهران را ارایه دادم ولی 4سال است هیچ جوابی به این موضوع داده نشده است. به گفته وی بحث زنان را در اتاق تهران به شکل یک واحد سازمانی دیدند و در قبال اعتراض ما تبدیل به بخش مشاوره شده است درحالیکه درخواست ما تشکل و نهادی مدنی برای مشارکت است. دانشور افزود: یحیی آل اسحاق رییس اتاق جلوی این موضوع را گرفت و درنهایت در اتاق ایران این تشکل ایجاد شد تا زنان خود وضعیت خود را مشخص کنند.

وی افزود ما بهدنبال هیاترییسه منتخب بودیم و نه هیات مطیعه منتسب و بنا بر این موضوع اساسنامه کانون زنان بازرگان نوشته شد ولی در انتخابات اخیر این تشکل بسیاری از بندهای اساسنامه زیر پا گذاشته شد. به گفته دانشور براساس اساسنامه باید آگهی تبلیغ در روزنامه رسمی کانون که ابرار اقتصادی بود منتشر میشد ولی اتاق اعلام کرد که این روزنامه تعطیل است و بههمین دلیل در روزنامه دیگری و بدون طیشدن 15روز قانونی به چاپ رسید. وی افزود روزنامه همان تاریخی که اعلام کردند این رسانه تعطیل است منتشر شده است.

رای دادن با کارت دیگران

به گفته دانشور اعضای کانون بازرگانی باید دارای کارت بازرگانی یا عضویت باشند ولی براساس نامه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت 2نفر از هیاترییسه کانون در تاریخ انتخابات اصلا کارت بازرگانی نداشتهاند.

وی افزود: بنا به مدارک و نامههای نوشتهشده توسط اعضا، بسیاری از افراد بدون داشتن کارت بازرگانی معتبر و با کارت بازرگانی افراد دیگر اقدام به رایدادن با کارت بازرگانی دیگران کردهاند. این عضو اتاق بازرگانی افزود از این افراد پس از ثبتنام در انتخابات تعرفه رای سفید اخذ شده و افرادی اقدام به نوشتن نام خود در لیست کردهاند. وی افزود اعضای اتاق بازرگانی در کسبوکار خود نخبه هستند ولی بهخاطر ساختار اتاق وقتی همین افراد به این نهاد میآیند کارایی نزدیک به صفر مییابند.

دانشور هشدار داد درحالحاضر یک گروه اقدام به جمعآوری کارت بازرگانی اعضا کرده است و قرار است افرادی بهجای افرادی دیگر رای دهند.

به گفته این عضو شورای شهر انجمن نظارت بر انتخابات باتوجه به تخلفات گسترده در انتخابات شورای بازرگانی ایران و کره و کانون زنان بازرگان چه تضمینی میدهد که شناسایی افراد رایدهنده و تعیین هویت صحیح انجام شود. بهگفته دانشور این موضوع باید دقیقتر بررسی شود و باید روشن شود که چرا کارتها جمعآوری شده است و اصولا برای سنجش میزان رای کپی کارت بازرگانی کافی است. وی همچنین نسبت به حضور کاندیداها در محوطه رایگیری هشدار داد و گفت کاندیداهایی که در روز رایگیری تماموقت پای صندوق هستند اقدام به لابی میکنند و رای خوبی میآورند.

دانشور همچنین از لابی برخی نمایندگان برای دریافت امکانات انتقاد کرد و گفت در این دوره از هیات نمایندگان بعضی اعضا بهخاطر لابیهای خود از امکاناتی مانند دفتر، منشی، حقوق و حق ماموریت و سفرهای خارجی استفاده میکنند.

به گفته دانشور اگر این امکانات حلال است باید برای همه باشد و اگر درست نیست نباید به عدهیی خاص برسد.

بخش دیگری از انتقادات دانشور به ارایه فهرستهای مختلف با هدف تصاحب هیاترییسه اتاق بود و در این مورد وی گفت: شاید یکی از این دلایل آن است که اعضای هیات نمایندگان اگر در هیاترییسه حضور نیابند صدایشان به جایی نمیرسد که یکی از دلایل آن ضعف آییننامههای اتاق است.

دانشور خاطرنشان کرد: باید پرسید چرا اراده جدی برای اصلاح آییننامههای اتاق بازرگانی وجود ندارد و اعضای هیات نمایندگان دوره هفتم چرا این آییننامهها را اصلاح نکردند که اکنون هر کسی بتواند کارت بازرگانی بگیرد و بهراحتی هلدینگها، افراد دولتی و غیره وارد انتخابات شده و جریانسازی کنند.

برچسب ها:
مشاهده نظرات