عضو انجمن نساجی مطرح کرد

جریمه صنعتگران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف انرژی/ الگویی که ارائه نشد

عضو انجمن نساجی با تشریح ایراد آئین‌نامه دولت برای جریمه صنعتگران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف انرژی، گفت: تولیدکنندگان در شرایطی جریمه می‌شوند که الگویی برای مصرف انرژی اعلام نشده و یارانه‌ بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخت نشده است.

علیرضا حائری با اشاره به ابلاغ آئیننامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در دی امسال از سوی معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: طبق ماده 8 قانون هدفمندی یارانهها قرار بود دولت 30 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به بخش تولید اختصاص دهد که این اتفاق عملی نشد.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف پرداخت این منابع به بخش تولید، این بود که از طریق تسهیلات بانکی ارزان قیمت، برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید کارخانههای صنعتی اقدام شود.

حائری ادامه داد: به این ترتیب با بهینهسازی خطوط تولید، مصرف انرژی واحدهای صنعتی بهینهسازی میشد و در کاهش مصرف انرژی اقدام مؤثری صورت میگرفت.

وی با اشاره به ابلاغ آئیننامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح مصرف انرژی از سوی دولت، گفت: طبق این آئین نامه قرار است برای مصرف بیش از حد الگوهای تعیین شده مصرف انرژی، صنایع جریمه شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قرار بود وزارتخانههای نفت، صنعت و نیرو با کمک سازمان استاندارد نسبت به تعیین الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی، صنایع و کشاورزی اقدام کنند.

عضو انجمن نساجی افزود: بر این اساس مقرر شد برای مصرف انرژی بیش از حد استاندارد، جریمه تعیین شود و به وزارت صنعت نیز تکلیف شد تا آئیننامه اجرایی این موضوع را تدوین کند و میزان جریمه و مصرف انرژی نیز مشخص شود.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت آئیننامه مربوط به این موضوع را در سال 92 تهیه و به هیأت وزیران ارائه کرد، گفت: این آئیننامه در آذر امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و در دی ماه نیز از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.

به گفته وی، طبق آئیننامه مذکور، اگر صنایع مازاد مصرف انرژی نسبت به الگوی مصرف داشته باشند، بین 10 تا 100 درصد جریمه میشوند.

حائری توضیح داد: بر اساس این آئیننامه، اگر صنایع تا 15 درصد بالاتر از معیار مصوب، مازاد مصرف انرژی داشته باشند، 10 درصد جریمه میشوند و برای مازاد مصرف 15 تا 30 درصد نیز جریمه 30 درصدی و مازاد مصرف 30 تا 45 درصدی هم جریمه 50 درصدی لحاظ خواهد شد.

وی افزود: اگر مصرف انرژی صنایع بیش از 45 درصد بالاتر از معیار مصوب باشد، جریمه 100 درصدی برای تولیدکنندگان لحاظ خواهد شد.

حائری با بیان اینکه قرار بود دولت سهم صنعت از یارانهها را بابت بهینهسازی خطوط تولید و اصلاح مصرف انرژی پرداخت کند، گفت:دولت به این تعهد خود در قبال پرداخت یارانه تولید عمل نکرده و در چنین شرایطی صنعتگران باید جریمه مازاد مصرف انرژی را بپردازند.

عضو انجمن نساجی با اشاره به اینکه طبق آئیننامه دولت، وزارت نفت و نیرو موظفند بر اساس گزارش سالانه سازمان استاندارد، بهای گاز، برق و فرآوردههای مصرفی نفتی را برای واحدهای متخلف افزایش دهند و به عنوان جریمه اخذ کنند، گفت: دولت یارانهای برای بهینهسازی مصرف انرژی صنایع پرداخت نکرده و به همین دلیل تولیدکنندگان نتوانستند اقدامی برای بهبود مصرف انرژی کارخانهها انجام دهند.

وی تصریح کرد: در عین حال، الگوی مصرف انرژی نیز اعلام نشده است و مشخص نیست که در بخشهای صنعت، کشاورزی و معدن چه میزان مصرف انرژی به عنوان الگو، مبنا قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: ابتدا باید الگوی مصرف انرژی مشخص شود و پس از آن، نسبت به پرداخت یارانه تولید برای بهبود مصرف انرژی کارخانهها اقدام شود و در نهایت اگر تولیدکنندگان مازاد مصرف انرژی داشتند، جریمه شوند.

حائری با بیان اینکه آئیننامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مشمول واحدهای صنعتی فعلی و جدید میشود، گفت: کارخانههای جدید موظفند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند و مصرف انرژی آنها بر مبنای الگوی جهانی تعیین میشود، ولی بهبود مصرف انرژی در واحدهای فعلی نیازمند اصلاح خطوط تولید و پرداخت یارانه است که این اقدام عملی نشده است.

مطالب مرتبط
جریمه صنعتگران به دلیل مصرف زیاد انرژی! / نه یارانه دادند، نه الگوی مصرف تعیین کردند
مشاهده نظرات