جریمه صنعتگران به دلیل مصرف زیاد انرژی! / نه یارانه دادند، نه الگوی مصرف تعیین کردند

صنعتگرانی که مازاد مصرف انرژی داشته باشند، جریمه می‌شوند. معاون اول رییس‌جمهور در حالی آیین‌نامه اجرایی ماده «26» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را ابلاغ کرده است که دولت الگویی برای مصرف انرژی اعلام نکرده و یارانه‌ بهینه‌سازی مصرف انرژی به صنایع پرداخت نشده است.

طبق ماده «11» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قرار بود وزارتخانههای نفت، صنعت و نیرو با کمک سازمان استاندارد نسبت به تعیین الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی، صنایع و کشاورزی اقدام کنند.

بر این اساس مقرر شد برای مصرف انرژی بیش از حد استاندارد جریمه تعیین شود و به وزارت صنعت نیز تکلیف شد تا آییننامه اجرایی این موضوع را تدوین کند و میزان جریمه و مصرف انرژی نیز مشخص شود.
اما دولت الگویی برای مصرف انرژی اعلام نکرده و یارانه بهینهسازی مصرف انرژی به صنایع پرداخت نشده است.

بر این اساس ابتدا باید الگوی مصرف انرژی مشخص و پس از آن نسبت به پرداخت یارانه تولید برای بهبود مصرف انرژی کارخانهها اقدام شود و در نهایت اگر تولیدکنندگان مازاد مصرف انرژی داشتند، جریمه شوند.

طبق ماده «8» قانون هدفمندی یارانهها قرار بود دولت 30 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به بخش تولید اختصاص دهد که این اتفاق عملی نشد.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید یکی از اهداف پرداخت این منابع به بخش تولید، این بود که از طریق تسهیلات بانکی ارزانقیمت برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید کارخانههای صنعتی اقدام شود.

به این ترتیب با بهینهسازی خطوط تولید، مصرف انرژی واحدهای صنعتی بهینهسازی میشد و در کاهش مصرف انرژی اقدام موثری صورت میگرفت اما یارانه صنایع هیچگاه پرداخت نشد بنابراین صنایع نتوانستند نسبت به برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید خود اقدامی نمایید تا بهبود مصرف انرژی پیدا کنند.

حالا دولت بیتوجه به این مساله آمده برای صنایع پرمصرف جریمه تعیین کرده است.

علیرضا حائری، عضو انجمن نساجی با تشریح ایراد آییننامه دولت برای جریمه صنعتگران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف انرژی گفت: تولیدکنندگان در شرایطی جریمه میشوند که الگویی برای مصرف انرژی اعلام نشده و یارانه بهینهسازی مصرف انرژی پرداخت نشده است.

وی با اشاره به ابلاغ آییننامه اجرایی ماده «26» قانون اصلاح مصرف انرژی از سوی دولت، گفت: طبق این آییننامه قرار است برای مصرف بیش از حد الگوهای تعیین شده مصرف انرژی، صنایع جریمه شوند.
وی ادامه داد: طبق ماده «11» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قرار بود وزارتخانههای نفت، صنعت و نیرو با کمک سازمان استاندارد نسبت به تعیین الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی، صنایع و کشاورزی اقدام کنند.

عضو انجمن نساجی افزود: براین اساس مقرر شد برای مصرف انرژی بیش از حد استاندارد، جریمه تعیین شود و به وزارت صنعت نیز تکلیف شد تا آییننامه اجرایی این موضوع را تدوین کند و میزان جریمه و مصرف انرژی نیز مشخص شود.


جریمههای 10 تا 100 درصدی
به گفته وی، طبق آییننامه یادشده اگر صنایع مازاد مصرف انرژی نسبت به الگوی مصرف داشته باشند، بین 10 تا 100 درصد جریمه میشوند.

حائری به فارس گفت: براساس این آییننامه، اگر صنایع تا 15 درصد بالاتر از معیار مصوب، مازاد مصرف انرژی داشته باشند، 10 درصد جریمه میشوند و برای مازاد مصرف 15 تا 30 درصد نیز جریمه 30 درصدی و مازاد مصرف 30 تا 45 درصدی هم جریمه 50 درصدی لحاظ خواهد شد.
وی افزود: اگر مصرف انرژی صنایع بیش از 45 درصد بالاتر از معیار مصوب باشد، جریمه صددرصدی برای تولیدکنندگان لحاظ خواهد شد.

عضو انجمن نساجی با اشاره به اینکه طبق آییننامه دولت، وزارت نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالانه سازمان استاندارد، بهای گاز، برق و فرآوردههای مصرفی نفتی را برای واحدهای متخلف افزایش دهند و به عنوان جریمه اخذ کنند، گفت: دولت یارانهای برای بهینهسازی مصرف انرژی صنایع پرداخت نکرده و به همین دلیل تولیدکنندگان نتوانستند اقدامی برای بهبود مصرف انرژی کارخانهها انجام دهند.
وی تصریح کرد: در عین حال، الگوی مصرف انرژی نیز اعلام نشده است و مشخص نیست که در بخشهای صنعت، کشاورزی و معدن چه میزان مصرف انرژی به عنوان الگو، مبنا قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: ابتدا باید الگوی مصرف انرژی مشخص شود و پس از آن، نسبت به پرداخت یارانه تولید برای بهبود مصرف انرژی کارخانهها اقدام شود و در نهایت اگر تولیدکنندگان مازاد مصرف انرژی داشتند، جریمه شوند.

حائری با بیان اینکه آییننامه اجرایی ماده «26» قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مشمول واحدهای صنعتی فعلی و جدید میشود، گفت: کارخانههای جدید موظفند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند و مصرف انرژی آنها برمبنای الگوی جهانی تعیین میشود ولی بهبود مصرف انرژی در واحدهای فعلی نیازمند اصلاح خطوط تولید و پرداخت یارانه است که این اقدام عملی نشده است.

مطالب مرتبط
جریمه صنعتگران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف انرژی/ الگویی که ارائه نشد
مشاهده نظرات