بخش خصوصی وارد حوزه مد و لباس شود

محمد‌اسماعیل سعیدی، نماینده آذربایجان شرقی و تبریز با تاکید بر مثبت بودن فرهنگ‌سازی در عرصه مد و لباس به وسیله برگزاری جشنواره‌ها در این باره گفت: من معتقدم برای رشد فرهنگ‌سازی در این عرصه نیازمند حضور تمام دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستیم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید به موازات یکدیگر فرهنگ‌سازی کنند.

محمداسماعیل سعیدی، نماینده آذربایجان شرقی و تبریز با تاکید بر مثبت بودن فرهنگسازی در عرصه مد و لباس به وسیله برگزاری جشنوارهها در این باره گفت: من معتقدم برای رشد فرهنگسازی در این عرصه نیازمند حضور تمام دستگاهها و نهادهای مختلف هستیم و دستگاههای دولتی و خصوصی باید به موازات یکدیگر فرهنگسازی کنند.

او گفت: عدم همکاری همهجانبه باعث شده جشنوارهها و همایشها بعد از برگزاری در تمام بخشها نه فقط مد و لباس، به فراموشی سپرده شود. باید برای این مساله یک چارهاندیشی کرد. البته دولت نمیتواند به صورت مستمر جشنوارهها را ادامه دهد لذا باید بخش خصوصی فعال شود. به نقل از ستاد خبری جشنواره مد و لباس فجر، سعیدی با اشاره به اهمیت بخش لباسهای محلی در کشور گفت: نکته بعدی این است که ما هنوز لباسها و پوششهای محلی و سنتی خودمان را نتوانستهایم در جامعه جا بیندازیم که امیدوارم با دنبال کردن این جشنوارهها شاهد چنین اتفاقی باشیم.

او تصریح کرد: برگزاری این جشنوارهها به پر شدن خلایی میانجامد که سالها به آن توجه نشده بود لذا من معتقدم که این یک حرکت مثبت است. قطعا خلایی که در بخش لباس طی سالها به وجود آمده با جشنوارهها پر میشود اما علاوهبر جشنواره باید صدا و سیما و فعالان هنر را نیز پررنگتر ببینیم زیرا آنها در عرصه الگوسازی بسیار موثر هستند.

او تاکید کرد: باید الگویی ارائه کنیم که سیاسی نباشد، بهروز باشد، انتظارات و نیازهای مردم را پوشش بدهد و هنجارها را نیز مد نظر قرار دهد لذا باید با میانهروی حرکت کنیم و از افراط و تفریط خودداری کنیم. با یک نگاه درست میتوان از طریق این جشنواره الگوی مناسبی را ارائه کنیم. من معتقدم که این جشنواره بسیار مثبت و بیانگر فعالیت خوب و منسجم وزارت ارشاد است.

مشاهده نظرات