اخبار انتخابات اتاق

انتشار سومین بیانیه «ائتلاف برای فردا»

گروه ائتلاف برای فردا در آستانه هشتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، سومین بیانیه خود را منتشر کرد.

در بخش اول این بیانیه آمده است: «تشکلهای اقتصادی، کانونهای تخصصی اندیشه در زیر چتر اتاق هستند. ارتباط بین اتاق و تشکلها از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا انبوه مشکلات بخشخصوصی کشور ایجاب میکند که این دو در یک رابطه همافزا و حرکت همسو به پیگیری و رفع مشکلات سرعت و کیفیت ببخشند.» همچنین این گروه میثاقنامه خود را با تشکلها در 12 بند تدوین و در آن مواضع خود را در خصوص عملکرد تشکلها بیان کردهاست.

مشاهده نظرات