هشدار نسبت به ورود نمایندگان سه گروه به انتخابات اتاق

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نسبت به حضور نمایندگان سه گروه سیاسیون، هلدینگ‌ها و کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها به اتاق بازرگانی هشدار داد و نسبت به تبعات هزینه‌هایی که برای تبلیغات در سطح عموم جامعه می‌شود ابراز نگرانی کرد.

به گزارش به نقل از پایگاه خبری ائتلاف پیشگامان وفاق مجیدرضا حریری با تاکید بر این که اتاق بازرگانی در دوره هفتم کارایی مناسب را نداشته اما از نظر اثرگذاری بسیار خوب عمل کرده است، اظهار کرد: در این دوره مراجع تصمیمگیری اتاق را مورد مشورت قرار داده و صدای آن به شدت شنیده شد.

وی ادامه داد: در این دوره در اتاق سه دستاورد را شاهد بودیم؛ اول موضوع اعتراض به بنگاهداری بانکها و سیستم مریض آنها، دوم موضوع واگذاری ها بر اساس اصل 44 که به جای واگذاری به بخش خصوصی که شاهد رشد خصولتیها بودیم و سوم موضوع حضور سیاسیها در اتاق بود.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تصریح کرد: در دوره هفتم اتاق بازرگانی صدای اتاق بازرگانی نسبت به روش بانکها و بنگاهداری آنها و ورودشان به عرصه رقابت با بخش خصوصی بسیار بلند شد، تا جایی که فریاد آنها حتی به گوش رهبری و رئیس جمهور نیز رسید و باعث شد که آنها نیز به عملکرد بانکها انتقاد کنند.

حریری با بیان این که همچنین اتاق بازرگانی در انتقادهای خود اعلام کرد که چیزی به نام خصوصیسازی در کشور اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: بیش از 100 میلیارد دلار از داراییهای دولت به جای آن که به بخش خصوصی واگذار شود به نهادهای شبه خصوصی و خصولتی واگذار شد؛ نظیر پتروشیمیها، هلدینگها، فولادسازیهای بزرگ و صندوقهای بزرگ بانک ها.

وی با تاکید بر این که واگذاریها به این هلدینگهای بزرگ از روشهای ناصحیح اقتصادی رخ داد و هیچ کدام بخش خصوصی واقعی نیستند، اظهار کرد: صندوقهای بزرگ بانکها در این مسیر هلدینگهای بزرگ شدهاند که دسترسی به رانتها بزرگ داشته و هماکنون هم شاهد هستیم با بخش خصوصی واقعی رقابت میکنند.

حریری افزود: بانکدارن به صورت علنی میخواهند از طرف شرکتهای زیر مجموعه خود نمایندگانی را به اتاق ارسال کنند. همانطور که میبینیم برای تبلیغات هزینههای میلیاری میکنند. ما برای اولین بار است که در تاریخ انتخابات اتاق شاهد هستیم چنین هزینههای سنگینی پرداخت میشود.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به این که در دوره فعلی به خصوص با روی کار آمدن دولت یازدهم عدهای از اعضای اتاق بازرگانی و مشاوران اتاق از حوزه اقتصاد به حوزه سیاست اسبابکشی کردند ، بیان کرد: اتاق بازرگانی از این جهت برای عدهای راهی برای ورود به دولت و مجلس شده است.

وی گفت: در حال حاضر برخی برای فرستادن نمایندگان خود به اتاق، تبلیغاتی در سطح عموم میکنند. این در حالی است که مخاطب اتاق خاص و تنها دارندگان کارت بازرگانی است نه عموم مردم. این اقدامات بیاخلاقی در فضای انتخابات اتاق را ترویج میدهد.

حریری با اشاره به این که بانکداران به این دلیل وارد اتاق می شوند که روی صندلی بخش خصوصی بنشینند و صدای اعتراض بخش خصوصی را خاموش کنند، اظهار کرد: این موضوع تنها شامل حال بانکداران نمیشود. با نگاهی به لیست افرادی که ثبتنام کردهاند در مییابیم که هلدینگها و پتروشیمیهای بزرگ هم میخواهند کاندیداهایی را به اتاق بفرستند. نیت آنها این است که صدای هلدینگ بخش خصوصی را خاموش کنند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران ادامه داد: سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در ذهن برخی میگذرد که ابتدا به اتاق ورود پیدا کرده و سپس نام خود را مطرح و پس از آن برای انتخابات مجلس آماده شوند.دیدن برخی اسمها در لیست متقاضیان ورود به انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی شاید بیش از فعال اقتصادی بودن آنها تصویری سیاسی آنها ذهن مجسم میشود که اتاق مشاور سه قوه است. مشاور اگر به یکی از قوا اختلاف نظر داشته باشد نمیتواند مشورت بیغرض بدهد.

وی در پایان با تاکید بر این با توجه به شرایط فوق بخش خصوصی در این دوره از انتخابات باید با حداکثر توان خود در اتاق حضور پیدا کند، گفت: بخش خصوصی به هیچ وجه نباید زیر بار حضور سه گروه سیاسیون، هلدینگها و کمپانیهای بزرگ و بانکها به اتاق برود.

مطالب مرتبط
انتخابات بدون تنش و پرشور در جریان است
مشاهده نظرات