قرعه حذف یارانه به نام 5.5 میلیون نفر افتاد

سرانجام با تصویب تبصره "21" لایحه بودجه سال آینده و کاهش 3000 میلیارد تومانی منابع توزیعی یارانه، این‌بار دولت نه مختار بلکه ناچار به حذف 5.5 میلیون یارانه‌بگیر برای تعادل در هزینه و درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

بعد از بحث و بررسیهای بسیار بین دولت و مجلس تصمیم براین شد تا از 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای توزیع نقدی و غیرنقدی که همواره تمامی آن در قالب یارانه نقدی بین متقاضیان تقسیم میشد، حدود 3000 میلیارد کاسته شده و 39 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی باقی بماند.

با این تغییر باید برای جلوگیری از کسری بیشتر در پرداخت یارانه در سال آینده، حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر از لیست یارانهبگیران خارج شوند تا با کاهش 3000 میلیارد تومانی هزینه، بین منابع تعیین شده در قانون و آنچه که دولت هزینه میکند تعادل برقرار باشد.

در سال جاری نیز با وجود تاکید تبصره هدفمندی بر پرداخت یارانه به نیازمندان، سقف پرداختهای نقدی حدود 42 هزار میلیارد تومان بود و با یارانهای که در هر ماه به حدود 76 میلیون نفر پرداخت میشد تاحدودی سازگار بود؛ از این رو با وجود تذکرات و انتقادات کارشناسان و نمایندگان نسبت به غربالگری، دولت نسبت به حذف چند میلیونی پردرآمدها ورود نکرد اما با این مصوبه، سال آینده حذف یارانهبگیران غیرنیازمند گریزناپذیر است چراکه درغیر این صورت حساب کسریهای دولت در هدفمندی از دورههای قبل نیز بیشتر خواهد شود.

این درحالی است که پیشتر در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، توافق شده بود تا 5000 میلیارد تومان از منابع توزیعی کم و اختیار دولت برای پرداخت یارانه از 42 به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که دراین شرایط باید حدود 10 میلیون نفر حذف میشدند، اما با ورود لایحه به صحن، این پیشنهاد نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که 12 هزار میلیارد تومان از رقم 42 هزار میلیاردی کاسته شود که در این حالت باید یارانه 26 میلیون نفر حذف میشد؛ آنهم در حالی که دولت نتوانسته نسبت به حذف 10 میلیون نفر شناسایی شدهای که خود زمانی به آن اذعان کرده بود اقدام کند و در نهایت بحث منابع توزیعی با تصویب 39 هزار میلیارد تومانی به پایان رسید.

با این وجود چندی پیش و بعد از ماهها فشار برای حذف یارانه ثروتمندان، نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی - اعلام کرد که دولت حذف یارانه اقشار پردرآمد را به تدریج شروع کرده است، اما این گفته نوبخت درحالی مطرح شد که مطمئنا تعداد حذفشدگان و سرعت عمل دولت فاصله قابل توجهی با تعداد 5.5 میلیون نفری که باید از دور دریافت یارانه کنار بروند خواهد داشت.

برچسب ها: یارانه
مطالب مرتبط
مجلس هر تصمیمی در هدفمندی یارانه‌ها بگیرد دولت آن را اجرا می‌کند
مشاهده نظرات