در این سال‌ها اتاق نتوانست اعضای خود را راضی نگه دارد

نشست خبری پیشگامان وفاق با حضور اعضای خود و برگزاری جشن تولد 82سالگی عسگراولادی به استقبال انتخابات این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی می‌رود. اسدالله عسگراولادی در این نشست خبری گفت: همه ما سال‌های سختی را گذرانده‌ایم هرچند ممکن است توافقاتی در پیش باشد ولی بازهم همه تحریم‌ها حذف نخواهد شد و سال آینده همچنان به‌لحاظ اقتصادی شرایط سختی در پیش خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در این شرایط اقتصادی نقش مهمی دارد گفت: در این سالهایی که گذشت اتاق نتوانست اعضای خود را راضی نگه دارد و این نشان میدهد اتاق وظایف خود را بهخوبی انجام نداده است. اتاق باید درک کند که کارآفرینان چه مشکلاتی دارند و در جهت تسهیل آن تلاش کند. در این نشست مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه این گروه کمترین تبلیغات بیرونی را داشته است گفت: این دوره از انتخابات متاسفانه بهسمت مانور تجمل رفته است. اگر این الگو برای باقی انتخابات کشور باب شود جامعه لطمه بزرگی خواهد دید. محسن حاجیبابا نیزدر این نشست گفت: با وجود اینکه بخش خصوصی در این سالهایی که گذشت مرتب صحبت از فشار مالی داشتند ولی این هزینههایی که این روزها در انتخابات اتاق بازرگانی میشود علامت سوال بزرگی ایجاد کرده است زیرا مشخص نیست از چه منابعی هزینه میشود. قطعا این پولها متعلق به بخش خصوصی نیست و از جانب خصولتیهاست. در انتهای نشست ابوالحسن خلیلی فضای انتخاباتی این دوره را مبهم خواند و گفت: این شرایط کسبوکار را نامطمئن خواهد کرد. در این 4سالی که گذشت با مصلحتاندیشی سعی شد امور پیش برود که بهتر است از این فضای بازی که بعد از 8سال محدودیت ایجادشده بهتر و شایستهتر استفاده شود.

مشاهده نظرات