مهدی جهانگیری (فعال اقتصادی)

فراموش نکنیم 19 اسفندی هم هست

در شرایطی که رکود اقتصادی در تاریخ ایران کم‌سابقه اعلام شده و تورم‌های چهل و چند درصدی را پشت‌سر گذاشته‌ایم، امیدواریم با تدابیر دولت در فضای دیپلماسی سیاسی، ارتباط و تعامل بیشتر با دنیای خارج برقرار شود تا به‌عنوان فعالان و جهادگران اقتصادی با سرلوحه قراردادن بخش‌خصوصی اقتصاد کلان کشور را مدیریت کنیم. بخش‌خصوصی باید به خودباوری و اعتماد به‌نفس کامل برسد تا بتواند از حق خود دفاع کند. اگر خواهان رشد بخش‌خصوصی هستیم، باید از خود شروع کنیم و این موضوع تنها با همت و خود باوری میسر می‌شود.

متاسفانه تاکنون اصل 44 به صورت درست اجرا نشده است. امروز اگر همه ما ناراحتیم که درخصوص اجرای اصل 44 بد عمل شده واقتصاد دولتی حاکم بوده، دلیل آن این است که صدای ما به گوش مسوولان تصمیمگیر نرسیده است.اصل 44 نقطه عطف اقتصاد خصوصی در کشور بود، اما اجرای نادرست آن باعث شد تا امروز تنها 12 درصد اقتصاد بیشتر در اختیار بخشخصوصی نباشد. بیش از آنکه مسوولان دولتی مقصر باشند، ما مقصریم که نتوانستیم از حق خود دفاع کنیم. وقتی در انتخابات قبلی اتاق بازرگانی، بخشخصوصی ما مشارکت 16 درصدی داشت، جای تامل و تاسف دارد. اگر اعتقاد داریم اتاق میتواند بهعنوان صدای واحد تمام تشکلها و صنوف برای احقاق حق بخشخصوصی پیشگام باشد، باید از حق خود در مشارکت در انتخابات استفاده کنیم.
باید افرادی انتخاب شوند که با نگاه ملی بتوانند در نهادینه کردن اقتصاد بهدست بخشخصوصی پیشگام باشند. من بهعنوان یک فعال بخشخصوصی ایرانی خوشحالم که فضایی بهوجود آمده که بیش از 250 نفر در انتخابات حضور یافتهاند اما نباید فراموش کنیم که ما از جنس بخشخصوصی هستیم و رعایت اخلاق در انتخابات باید در اولویت امور قرار گیرد. نباید فراموش کنیم 19 اسفندی هم هست و چشم در چشمان یکدیگر خواهیم انداخت. من بهعنوان یکی از اعضای گروه «ائتلاف برای فردا» به خود میبالم که میرمحمد صادقی، رئیس یکی از گروههای دیگر بهعنوان ائتلاف بزرگ در جمع ما حاضر میشود. این یعنی اخلاق انتخاباتی که رقبا در کنار هم به رقابت میپردازند، اما رفاقتها را فراموش نمیکنند. باید امروز به گونهای برای فردای این کشور کار و تلاش کنیم که دیگر غبطه نخوریم که کشورهای اطراف با چالشهای ما رشد کردند و ما هنوز در حال درجا زدن هستیم. کشور ما ساخته نمیشود جز بهدست مردان و زنان فعال بخشخصوصی که تلاش میکنند و این کشور را میسازند.

مشاهده نظرات