بازدهی بازار سهام در آینده

بورس 94 در سه سناریو

بورس تهران در 10 سال اخیر دوبار سقوط سنگینی را تجربه کرده است که با توجه به سقوط‌های مذکور می‌توان سال‌های 86-85 و 90-88 را دو دوره احیای این بازار در نظر گرفت.

مشاهده نظرات