در حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

هم‌مکانی انتخابات اتاق بازرگانی با نمایشگاه اصناف

بالاخره روزهای پرهیاهوی تبلیغات برای انتخاب‌شدن در اتاق‌های بازرگانی تمام شد. در فاصله میان آن فریاد و این سکوت، گریزی زدم به حال‌و‌هوای این روزهای اصناف در تهران و دغدغه برگزاری نمایشگاه‌هایی که هر سال بنا به شرایط زمانی در نقاط مختلف شهر به عرضه مستقیم کالا و خدمات می‌پردازند.

 اما بازهم ردپای انتخابات اتاقیها بر سنگفرشهای مصلی جلبتوجه میکند. یکی از مهمترین و شناختهشدهترین نمایشگاههایی که در روزهای پایانی سال هرساله برگزار میشود؛ نمایشگاه پوشاک و منسوجات و مواد غذایی در مصلی تهران است. این نمایشگاه که از 10 تا 18اسفند به عرضه مستقیم کالاهای خود میپردازد در ضلع جنوبی مصلی واقع شده است. امسال آخرین روز برگزاری این نمایشگاه مصادف شده با روز برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران و این مکان دقیقا همانجایی است که فردا شاهد حضور جمعیتی چندهزارنفری برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی خواهد بود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سایت خود محل دقیق رایگیری انتخابات اتاق بازرگانی و مسیرهای ترجیحی برای رفتوآمد رایدهندگان را اینگونه گزارش میدهد: باتوجه به اینکه اخذ رای از اعضای محترم اتاق تهران در محل سالن میثاق مصلی تهران واقع در ضلع جنوبی خیابان شهیدبهشتی (عباسآباد) حدفاصل خیابان قنبرزاده و پل عابرپیاده انجام میشود، اتاق تهران علاوه بر توصیه به استفاده از مترو برای سهولت در رفتوآمد رایدهندگان، پارکینگهای شماره4، 6 و7 مصلی را نیز برای پارک خودرو افرادی که برای رایدادن مراجعه میکنند، اختصاص داده است.

به این ترتیب آن دسته از اعضای اتاق تهران که ازطریق بزرگراه رسالت (و خیابانهای سهروردی، آپادانا و...) با استفاده از مسیر خیابان قنبرزاده بهسمت مصلی تهران میآیند میتوانند خودرو شخصی خود را در پارکینگهای شماره6 و 7 مصلی پارک کنند. همچنین آن دسته از اعضایی که از خیابان شهیدبهشتی بهسمت مصلی در حرکت هستند میتوانند خودرو خود را در پارکینگ شماره4 پارک کنند. اعضای محترم بعد از پارک خودرو در پارکینگهای اختصاصیافته با استفاده از پل عابرپیاده میتوانند به ضلع جنوبی خیابان شهیدبهشتی برای ورود به سالن میثاق مراجعه کنند.

همچنین اعضایی که مایل هستند باتوجه به ترافیک روزهای پایان سال از مترو برای سهولت در رفتوآمد استفاده کنند، میتوانند از خروجی جنوبی ایستگاه مترو شهیدبهشتی خارج شوند که در فاصله بسیار نزدیکی با سالن میثاق (محل اخذ رای) قرار دارد.

فارغ از مشکلات ترافیکی و ترددی که در این روز احتمال آن خواهد رفت و البته این بخشی از ذات طبیعی شهر تهران شده است، تجربیات سالهای گذشته از برگزاری نمایشگاه در مصلی نشان میدهد روزهای پایانی از شلوغترین و پرترددترین روزها بوده است. آنچه جالب است جنس حضور آدمهایی است که هرکدام برای رفع نیازی در آن مکان حضور پیدا میکنند. آدمهایی که بهواسطه سبک زندگی و نوع فراغت و مصرفشان با یکدیگر متفاوتند. شهر بهعنوان فضایی که محصول روابط انسانی است تحت تاثیر عوامل زیادی مانند اقتصاد، دارای نوعی پویایی است. اقتصاد حاکم بر شهر نیز با وجود سیستمهایی مانند تولید، توزیع، مصرف، فضا و کالبد آن را دستخوش تغییر میکند. توزیع این ثروت در سطح شهر، تا اندازه زیادی بر بعد اقتصادی حیات شهری و فضاهای کاربردی شهر موثر بوده است.

تلخی دوگانگی آنجاست که برای رسیدن به سالن میثاق که محل برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران است، باید از میان چادرهایی عبور کرد که این روزها جهت فروش کالا و خدمات برپا شدهاند و این تداخل، صحنه مبارزه دو فضا بایکدیگر را به وجود میآورد. بازرگانانی که برای رایدادن در سالن میثاق حضور پیدا میکنند اگر از ورودیهای پارکینگ مصلی استفاده کنند برای رفتن به ضلع جنوبی خیابان بهشتی باید از پل عابر پیاده استفاده کنند. در اینصورت علاوه بر شرکتکنندگان در اتاق بازرگانی، با ازدحامی از جمعیت روبهرو خواهیم بود که برای حضور در نمایشگاه از این پل استفاده میکنند و همین امر سبب ناامنی این مکان برای عابران شده است. حضور بازرگانانی با تیپهای ظاهری متفاوت از جنس آدمهایی که برای استفاده از نمایشگاه میآیند قطعا فرصتی برای سودجویی کسانیکه در کمین هستند فراهم خواهد کرد. همچنین استفاده از مترو نیز اگرچه رسیدن به مکان رایگیری را سهلالوصول میکند اما باز هم ازدحام جمعیت در این مکان سبب میشود رایدهندگان ناگزیر باشند زمان زیادی را برای رایدادن از دست بدهند و در میان مشغلههای این روزهای آخر سال مانع بزرگی برای تشویق رایدهندگان جهت حضور خواهد بود.

مشاهده نظرات