صدور ۷ هزار کارت اعتباری برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان

طبق جدیدترین آمار در سه ماه گذشته بیش از ۷ هزار کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان «کاراکارت» برای مستمر‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و تحویل داده شده است.

طبق جدیدترین آمار در سه ماه گذشته بیش از 7 هزار کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان «کاراکارت» برای مستمربگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر و تحویل داده شده است.

بر اساس این گزارش در مرحله اول مستمریبگیران و بازنشستگان مشمول طرح اعتباری خرید کالا و خدمات شدند که در ادامه سایر دستگاهها نیز به این آمار افزوده میشوند.

هماکنون فروشگاههای زنجیرهای رفاه، اتکا، فرهنگیان و برخی تعاونیها مشمول این طرح هستند که در ادامه بر تعداد این فروشگاهها و مراکز خرید و ارائه خدمات افزوده خواهد شد.

این خبر میافزاید کارتهای اعتباری خرید کالا برای تمام مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران توزیع میشود.

مشاهده نظرات