وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:

امسال از رشد کند اقتصادی فاصله می‌گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در سال اقتصاد مقاومتی از گشایش‌های پسابرجام باید استفاده کنیم، گفت: امسال با رشد کند اقتصادی فاصله می‌گیریم.

علی طیب نیا از ایجاد و شکل گیری یک عزم مشترک در کشور بین تمامی مسئولان و نهادها برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: مقام معظم رهبری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مطالبه میکنند. رئیس جمهور هم به طور مستمر بدنبال تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و سه قوه بر سر این سیاستها به درک و فهم مشترک رسیدهاند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری امسال اظهار داشت: رشدی که از درون بجوشد کمترین آسیب را از تکانههای بیرون خواهد داشت، امسال سالی است که باید با رشد کند اقتصادی فاصله بگیریم و گامهایی برای رشد اقتصادی مستمر برداریم. اصحاب رسانه نقش مهمی در رسیدن به این هدف مهم دارند. پتانسیلهای لازم برای دستیابی به رشد مستمر وجود دارد و لوازم این کار عزم مشترک است.

وی اظهار داشت: در سال جاری اولویت همه باید تحقق هدف و ارتقاء توان تولید باشد و تلاشهایی در این راستا صورت گیرد. هر امری که ما را از این اولویت باز دارد باید از آن اجتناب کرد. همه هدفها، تلاشها و نقدها باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد و هر کاری که به آن لطمه بزند و حاشیههایی که بر آن غلبه میکند، مطرود است.

طیب نیا با اعلام اینکه هدف گیری امسال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: همانطور که در تحریمها که شدیدترین جنگ طول تاریخ است، موفق شدیم و توانستیم آثار تحریم را به حداقل برسانیم، در سال اقتصاد مقاومتی از گشایشها کمال استفاده را باید ببریم.

وی ادامه داد: امسال در تاریخ اقتصادی سالی استثنایی و ویژه است، پس از یک دوره تحریم کمنظیر که آثار مخرب آن را چشیدیم شاهد حذف محدودیتهای ناشی از تحریم هستیم.

به گفته طیب نیا، اقتصادی که تولیدش از داخل سرچشمه نمیگیرد نمیتواند در برابر تکانههای خارجی مقاومت کند. همچین هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار است تا در پرتو آن فقر ریشهکن شده و عدالت اجتماعی ایجاد شود.

مشاهده نظرات