طبق آمار گمرک؛

صادرات بیش از هزار تن آب پنیر چه میزان ارز آوری داشت

طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95، هزار و 717 تن آب پنیر صادر شده است.

طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95، هزار و 717 تن آب پنیر صادر شده است.

گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 1,994,454 و ارزش ریالی 60,527,550,261 برای کشور ارز آوری داشته است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

پاکستان

274,000

8,790,701,900

290,440

1

پاکستان

99,640

3,197,584,950

105,618

1

افغانستان

27,686

879,314,540

29,056

1

افغانستان

72,000

2,308,781,760

76,320

1

امارات متحده عربی

25,000

802,287,500

26,500

1

تاجیکستان

1,000

17,006,120

562

2

پاکستان

199,000

6,391,188,380

210,940

2

پاکستان

73,000

2,344,343,700

77,380

2

پاکستان

25,062

804,843,536

26,566

2

پاکستان

25,000

804,248,500

26,500

2

افغانستان

25,000

802,552,500

26,500

2

افغانستان

138,535

9,667,150,949

318,836

2

افغانستان

49,800

1,600,426,584

52,788

2

امارات متحده عربی

25,000

804,248,500

26,500

2

امارات متحده عربی

22,000

706,805,880

23,320

2

ترکمنستان

15,000

482,549,100

15,900

2

عراق

23,300

749,016,246

24,698

2

عراق

21,440

688,802,334

22,726

2

عراق

29,700

954,796,590

31,482

3

پاکستان

147,000

4,749,457,200

155,820

3

پاکستان

72,000

2,326,233,600

76,320

3

پاکستان

125,978

4,070,978,496

133,536

3

پاکستان

66,000

2,131,121,520

69,960

3

آذربایجان

480

17,559,936

576

3

افغانستان

52,540

1,786,967,160

58,690

3

افغانستان

48,000

1,550,822,400

50,880

3

عراق

34,000

1,097,760,380

36,040

 

مشاهده نظرات