شادکاری

ستون‌های سه‌گانه موفقیت

لطفا 60 ثانیه به یکی از موفقیت‌های اخیر خود فکر کنید. کدام کار را به خوبی انجام داده‌اید؟ چگونه آن کار را انجام دادید؟ چه کسی به شما کمک کرد؟ به همه فعالیت‌هایی که موجب شد به آن موفقیت دست یابید، بیندیشید.

هرچه در کشف علل این موفقیت خود بهتر عمل کنید، بیشتر و راحتتر خواهید توانست به موفقیت در زندگیتان دست یابید. شاید شما، حتی بدون آگاهی از این سه عامل موفقیت، آنها را بهکار بستهاید و به هدفتان رسیدهاید.

مراحل سهگانه برای دلبستگی به کار

اینها مبانی اصلی تشکیلدهنده روش شادی در کار به شمار میآیند و شما میتوانید برای پیشرفت در زندگیتان آنها را به صورت روزانه و دائمی مورد استفاده قرار دهید و اگر روزی در محل کار، خود را غمگین احساس کردید بدانید که یکی از این سه عامل را فراموش کردهاید.

قدرتهای درونی : شما باید خودتان را بشناسید تا به این وسیله بتوانید شادی در کار و زندگیتان را به حداکثر برسانید. هنگامی که به این نتیجه رسیدید که با انجام این کار در دیگران احساس شادی به وجود میآورید مطمئن باشید انعکاس آن شادی در وجود شما نیز متبلور خواهد شد و این همان چیزی است که افراد خودآگاه را از کسانی که به نیازهای خود واقف نیستند، جدا میسازد. باید دانست کسانی که به نیازهایشان گوش فرا داده و در جهت تحقق خواستههای درونیشان گام برمیدارند، میتوانند قدرت درونیشان را آزاد کنند.

روابط: شما باید روابط و پیوندهایی را به وجود آورید که به شما کمک کنند تا با کسانی که در کنار شما برای رسیدن به اهداف مشابه تلاش میکنند، همکاری کنید. اگر میخواهید یک هنرمند معروف شوید، باید با سایر هنرمندان و هنردوستان بالقوه ارتباط برقرار کنید یا برای سرمایهگذاری باید با سایر سرمایهگذاران مرتبط شوید تا آنها به شما کمک کنند. اطراف شما باید پر باشد از اشخاصی که میتوانند به شما یاد بدهندو از شما یاد بگیرند. بهترین نوع رابطه بر مبنای سود بردن همه از هم شکل میگیرد و در سایه چنین روابطی است که عملکردهای مطلوب و دستاوردهای درخشان تحقق مییابد.

نتایج: من عاشق سختکوشی هستم اما فقط برای انجام کاری که عاشقانه دوستش دارم. شاید شما هم این گونه باشید و دوست داشته باشید کاری که باب میل و علاقهتان است انجام دهید چون به آن به عنوان یک کار نگاه نمیکنید.

در اینجا شما با هماهنگ ساختن نیازها و دلبستگیهای خود با سایر همکاران و مشتریان به نقطه مطلوبی میرسید که میتوانید لذت بردن از کار را در خود به وجود آورده و از این طریق دشوارترین و پیچیدهترین چالشها را با موفقیت پشت سر گذارید.

اگر شما بخواهید به اهداف خود در آینده دست یابید، باید نتایجی را رقم بزنید که برای شما و دیگران ارزشآفرین باشند. پس شما باید قبل از آغاز هر پروژهای به این نکته بیندیشید که من چگونه میتوانم بیشترین ارزش را برای خود و دیگران به وجود آورم؟ مطمئن باشید در این صورت نتایج مثبت به دست خواهند آمد، پس بیایید شروع کنیم.

مشاهده نظرات