فرصت توسعه‌ای برای بخش معدن و صنایع معدنی با لغو تحریم‌ها

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو گفت: با لغو تحریم‌های بین‌المللی، 14 فرصت بی‌نظیر برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم می‌شود.

مهدی کرباسیان با بیان این مطلب اظهار کرد: با برداشته شدن تحریمهای بینالمللی، بخش معدن و صنایع معدنی بهعنوان یکی از حوزههای اساسی توسعه اقتصاد کشور در کنار نفت و گاز، بهخوبی میتواند اهداف اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری را محقق سازد. بهعنوان مثال، با آزادسازی داراییها و رشد یک میلیون بشکهای صادرات نفت در بودجه 95، بازار داخلی تقویت و با رشد اعتبارات عمرانی، تقاضا برای اجرای طرحهای عمرانی و ساختوساز در بخش دولتی و خصوصی نیز تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر به رونق بازار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد. همچنین با این روند رشد اعتبارات توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی ممکن خواهد شد. از دیگر فرصتهای پیشروی کشورمان پس از برداشته شدن تحریمها، «کاهش ریسک واردات و صادرات» و نیز «رشد تعداد و تنوع مشتریان و تامینکنندگان» با انتقال وجه از طریق سیستم بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است. رئیس هیاتعامل ایمیدرو «امکانپذیر شدن فاینانس طرحهای معدنی تکمیلکننده زنجیره ارزش» و «رشد تقاضا برای محصولات بخش معدن با فعال شدن طرحها» را بهعنوان فرصتهای ارزشمند دیگر پس از لغو تحریمها برشمرد و تصریح کرد: با رشد ارزش بورس، تامین مالی ارزانتری برای شرکتها و طرحهای توسعهای فراهم شده و با لغو بخشی از تحریمهای فناوری نیز فرصت رشد بهرهوری در واحدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: افزون بر این، با برداشته شدن تحریمها، بدونشک ممنوعیت سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی و از جمله بخش معدن و صنایع معدنی حذف خواهد شد که در نتیجه آن، زنجیره ارزش این بخش تکمیل و بازار محصولات معدنی و صنایع معدنی توسعه خواهد یافت. کرباسیان با اشاره به «بینیاز شدن کارخانهها به انبار مواد اولیه و لوازم یدکی ناشی از ریسک تحریم» پس از رفع تحریمها، گفت: با این اقدام، 3 فرصت شامل «رشد بهرهوری و کاهش حجم انبار»، «ارائه خدمات پس از فروش و ضمانت توسط فروشندگان قطعات» و نیز «کاهش قیمت قطعات ناشی از خرید مستقیم و حذف واسطهها» برای بخش معدن و صنایع معدنی فراهم خواهد شد.

مطالب مرتبط
وجود 110 معدن فعال در لرستان
مشاهده نظرات