توسعه روابط اقتصادی با اسپانیا نهایی شد

نقشه راه توسعه روابط اقتصادی ایران با اسپانیا پس از ماه‌ها بررسی، نهایی شد تا ظرف چهار ماه آینده شاهد عملیاتی و اجرایی شدن پروژه‌های مشخص تعریف شده بین این دو کشور باشیم.

ابوالفضل کودهئی - مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت - با اشاره به نهایی شدن نقشه راه مبادلات تجاری ایران و اسپانیا، اظهار کرد: نقشه راه همکاری اقتصادی با اسپانیا با چشماندازی بلندمدت و برای دورهای حداقل پنج ساله تدوین شده است و نهادها، اتحادیهها، اشخاص دانشگاهی، تجار، افراد با تجربهای که با این کشور تعاملات اقتصادی داشتند و نیز سایر افراد متخصص در این حوزه اظهارات خود را مطرح کردند تا پس از بررسیهای مختلف در نهایت این نقشه راه نهایی شود.

وی ادامه داد: سعی بر این است تا پس از تدوین اسناد کلیشهای که با ابهامات مختلفی همراه هستند شاهد عملیاتی و اجرایی شدن تفاهمات دو طرف در قالب پروژههای مشخص باشیم.

کودهئی در مورد حوزههای مختلف این نقشه راه که قرار است در پروژههای مشترک به صورت عملیاتی مدنظر قرار گیرد، گفت: بخشهای گردشگری، فناوری، صنعت و معدن، انرژی در سه بخش نفت، گاز و پتروشیمی، بانکی و تامین مالی، کشاورزی و نیز امور زیربنایی از جمله حوزههای تعریف شده به منظور انجام پروژههای مشترک و عملیاتی است.

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، آمریکا و کشورهای مشترکالمنافع سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه کارگروههایی از دو کشور در حوزههای مختلف تشکیل شدهاند، عنوان کرد: این کارگروهها در ایران و اسپانیا و در حوزههای مختلف تشکیل شده و قرار است با اعضای مشخص و دستگاههای اجرایی تعریف شده به منظور پیشبرد این نقشه راه اقدام کنند. علاوه بر این گفتوگوهایی منظم با رایزنهای بازرگانی اسپانیا انجام شده تا چگونگی به امضا رسیدن این تفاهمات در سطح دو طرف مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته نظارت و راهبری توسعه روابط اقتصادی با اسپانیا خبر داد و گفت: این کمیته بین دو کشور تشکیل میشود و پیگیری اجرایی شدن نقشه راه را در دستور کار دارد.

کودهئی همچنین در مورد مراحل این تفاهم دو طرفه بین ایران و اسپانیا، خاطرنشان کرد: پیشنویس این تفاهمنامه مشترک از طرف ایران آماده شده و قرار است به منظور بررسی نهایی به طرف اسپانیایی داده شود تا اگر نیاز است تغییراتی در آن مدنظر قرار گیرد. پس از این مرحله نیز طی چهار ماه آینده و احتمالا در یک رویداد بینالمللی دو طرفه با حضور مقامات بالای این کشورها به امضای نهایی میرسد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات