برنامه ایران برای صادرات ال ان جی به اروپا

وزیرنفت درخصوص برنامه وزارت نفت برای صادرات گاز به اروپا گفت:در انتقال گاز به اروپا بیشتر بر روی صادرات گاز به صورت LNG تمرکز می‌شود.

وزیر نفت درخصوص برنامه وزارت نفت برای صادرات گاز به اروپا گفت:در انتقال گاز به اروپا بیشتر بر روی صادرات گاز به صورت LNG تمرکز شده و برنامه ریزیها دراین راستا انجام خواهد شد.

وی درخصوص تدابیر وزارت نفت برای تامین خوراک پتروشیمیها افزود: مهم ترین مسئله برای تامین خوراک پتروشیمیها و حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی این است که تولیدکنندگان برای فروش محصول به صنایع داخلی باید مالیات پرداخت کنند، اما در صادرات، مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد و درحال حاضر صادرات مالیات نداشته و آنچه که به صنایع داخلی فروخته میشود، مالیات دارد.

وزیرنفت تصریح کرد: به دلیل پرداخت مالیات تولیدکنندگان خوراک در فروش به داخلیها، شرکتهای تولیدکننده مایل نیستند خوراک را به پتروشیمیهای داخلی بفروشند، به طورمثال اگر 100 میلیارد تومان سود کسب کند،با صادرات مبلغی از سود آنها کسر نمیشود، اما در فعالیت با داخلیها باید مالیات بپردازند، بنابراین مایل نبوده خوراک به داخلیها بفروشند و اقدام به صادرات میکنند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات