توسط بانک مرکزی؛

مجوز فعالیت یکساله برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر شد

صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریور ماه حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت صرفاً در قالب قرض‌الحسنه در بازار پولی کشور شدند.

بانک مرکزی، اعلام کرد: با توجه به تعاملات، همکاریها و توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ایران در راستای تسریع در فرآیند تطبیق فعالیت صندوقهای قرضالحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به صندوقهای قرضالحسنه و در نهایت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی توسط صندوقهای قرضالحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران، صندوقهای یادشده از یک شهریور ماه امسال حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت صرفاً در قالب قرضالحسنه (اخذ سپردههای قرضالحسنه و اعطای تسهیلات قرضالحسنه) در بازار پولی کشور هستند.

بر این اساس پس از پایان مدت اعلام شده، ادامه فعالیت این صندوقهای قرضالحسنه، فقط با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.

لازم به توضیح است؛ به استناد قوانین موضوعه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و صندوقهای قرضالحسنه همکار با آن سازمان، ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم و مقتضی به منظور اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی در مدت زمان فوقالذکر میباشند.

پس از مدت زمان تعیین شده فوق، در صورت عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی توسط صندوقهای مذکور، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت آنها، طبق قوانین و مقررات مربوطه اجراء خواهد شد.

مشاهده نظرات