رویکرد افزایشی در بازار ورق

بازار ورق در روزهای اخیر نشان داد که همچون بازار برخی دیگر از مصنوعات فولادی به سمت افزایش نرخ متمایل شده ولی نمی‌توان به صراحت از دورنمای رشد قدرتمند قیمت‌ها خبر داد. رفت و برگشت قیمتی در بازار ورق‌های فولادی تاکنون باعث شده تا بهای این کالا رویکردی افزایشی به خود بگیرد. بی‌رمقی تقاضای مؤثر در بازار ورق، پایان‌یافتن عرضه محصولات وارداتی با قیمت تمام‌شده پایین در بازار ورق، امید به افزایش حجم تولید واحدهای تولیدکننده ورق، افزایش آرام قیمت‌های جهانی و رشد تعرفه واردات در ماه‌های اخیر در کنار نوسان بهای دلار را می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های تاثیرگذار بر بازار ورق دانست.

هرچند که در بازار ورق شاهد ثبات نسبی قیمتها به نسبت پایان هفته گذشته بودیم ولی در مقایسه با روزهای پیش از آن رشد قیمتهای جسته و گریختهای دیده میشود که برای برخی انواع ورق، رشد قیمتها شتاب بیشتری داشته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که تغییر خاصی در تقاضا دیدهنشده ولی در بخش عرضه شاهد عقبنشینی آرام عرضهها هستیم که تاکنون به کاهش موجودی انبارها در بازار داخلی منجر شده که در نهایت خروجی نهایی آن رشد قیمتها بوده است.

با توجه به افزایش قیمتها و همچنین ثبات نسبی تقاضا، دلیل اصلی رشد نرخ یعنی برتری تقاضا بر عرضه را باید در سمت عرضه جستوجو کرد. کاهش حجم تولید در برخی واحدهای داخلی مخصوصا درخصوص ورقهای گالوانیزه، افت محسوس حجم واردات، رشد تعرفه، افزایش نسبی قیمت ارز، کاهش سودآوری واردات، دورنمای مبهم بازار، افزایش قیمتهای جهانی، پایان یافتن اجناس وارداتی در بنادر که اغلب با قیمتهای پایینی خریداری شده و رخدادهایی از این دست را باید واقعیتهای بازار دانست که تاکنون به برتری تقاضا بر عرضهها منجر شده است. در صورت افزایش حجم تقاضا در بازار داخلی باید به این نکته اشاره کرد که قیمتها مستعد رشد خواهد بود ولی این انتظار نیز وجود دارد که حجم عرضهها افزایش یابد.

از طرف دیگر وضعیت تولید در صنایع مصرفکننده ورق به گونهای نیست که بتوان به جهش تقاضای محسوس در این بازار امیدوار بود، بنابراین در صورت تغییر در وضعیت بازار، شتاب آن محدود خواهد بود. با توجه به نوسانات اخیر در بازار فولادهای ساختمانی و التهاب در بازار میلگرد، این انتظار نیز وجود دارد که بازار ورق از رخدادهای سایر بازارهای فولادی نیز تأثیر گرفته و برای افزایش بیشتر قیمتها آماده شود ولی با توجه به تفاوتهای ذاتی بین بازار ورق و سایر بازارها، هنوز نمیتوان در اینخصوص اظهارنظر قاطعی داشت. در بازار ورق نورد سرد و گالوانیزه با محوریت مصنوعات وارداتی ضعفی نسبی در بخش عرضه دیده شد تا جایی که با برتری محدود تقاضا بر عرضهها، شاهد رشد آرام قیمتها مخصوصا در مبادی ورودی بودیم ولی این روند افزایشی آرام، نمیتواند بهعنوان رشدی قدرتمند و ادامهدار مورد استناد قرار بگیرد. در هر حال ذات بازار ورق به گونهای است که نوسان نرخها در کوتاهمدت شتاب و شدت بالایی ندارد زیرا ذات بازار ورق با سایر مصنوعات فولادی اختلافاتی خاص داشته و دارد. مهمترین دلیل استحکام بازار ورق و نوسان محدود آن را باید در وضعیت تقاضا جستوجو کرد زیرا تقاضای ورقهای نورد گرم و ورق نورد سرد (ورق روغنی) به گونهای است که خریداران اصلی حجم خرید بالایی داشته و معاملات کلان، چندان هم با نوسان نرخها سازگار نیست. همین موارد ساده در کنار عرضههای کانالیزه و وضعیت عمده فروشی و خردهفروشی (تبدیل کویل به شیت) باعث شده تا بازار ورق از یکسو وجاهت بیشتری داشته باشد و همچنین نوسان کمتری را تجربه کند. از سوی دیگر عرضه با حجمهای بالا نیز به این ثبات و قدرتمند بودن بازار کمک میکند. با فرض موارد فوق بهصورت کلی و همچنین ضعف تقاضای داخلی بهصورت جزئیتر، باید باز هم به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلی رشد فعلی قیمتها را اینبار باید در بخش عرضه جستوجو کرد هرچند که رخدادهایی در بخش تقاضا در جریان است. 

نشان میدهد که بهرغم رکود نسبی در بخش تقاضای انواع ورق، بازهم جرقههایی از رشد تولید در صنایع مصرفکننده ورق ایجاد شده هرچند که در آمارها و برآوردها انعکاس چندانی نداشته که البته با توجه به حضور در روزهای گرم سال منطقی به نظر میرسد ولی ممکن است این جرقهها به سرعت خاموش شود. پویا ردایی از فعالان بازار ورق معتقد است که کاهش حجم عرضه ورق در کارخانجات و مبادی ورودی دلیل اصلی رشد نرخ در روزهای اخیر بوده تا جایی که ورقهای نورد گرم 10 تا 30 تومان، ورقهای نورد سرد ( روغنی) 40 تا 50 تومان و ورقهای گالوانیزه نزدیک به 30 تومان افزایش قیمت داشتهاند که کاهش تولید داخلی در کنار تضعیف واردات مخصوصا برای ورقهای روغنی و گالوانیزه دلیل اصلی رشد قیمتها بوده است. وی معتقد است که ضعف عرضهها و پایان یافتن موجودی انبارها مهمترین رخداد این روزهای بازار بوده است. ردایی در ادامه افزود: بازار ورق مستعد رشد قیمت است ولی باوجود بازگشت برخی از کارخانهها به فاز تولید، باز هم این افزایش نرخ احتمالی، چندان هم پرشتاب نخواهد بود.

بازارهای جهانی

در بازارهای جهانی شاهد ثبات نسبی قیمت ورق نوردگرم هستیم یعنی در بازارهای مختلف از شرق چین تا حوزه مدیترانه و کشورهای مشترک المنافع، به تازگی تغییر قیمت شدیدی حس نشده و بازار با روال قبل ولی با جهتگیری افزایشی نوسان میکند. این در حالی است که در بازارهای داخلی چین ورق نورد گرم با افزایشی 12 دلاری همراه شده ولی این رشد نرخها بهصورت مشخص و قدرتمند به بازارهای صادراتی این کشور سرایت نکرده است. با توجه به افزایش بهای میلگرد و همچنین میل بازارهای جهانی به رشد قیمتها به کمک افزایش قیمت تمامشده فولاد، این ذهنیت ایجاد شده که بهای انواع ورق نیز میتواند با افزایش روبهرو شود که طرز فکری نسبتا منطقی به نظر میرسد.

این در حالی است که تقاضا برای ورق در بازارهای جهانی تغییر چندانی نداشته یعنی به نسبت سایر مصنوعات آهنی مخصوصا فولادهای ساختمانی نمیتوان به رشد قیمت ورق امیدواری چندانی داشت. در هر حال بازار فولاد جهانی هماکنون بهرغم ثبات نسبی قیمتها و عدم تحریک محسوس تقاضا به رشد قیمتها متمایل شده ولی ورق به نسبت سایر مقاطع میتواند از پتانسیل رشد کمتری برخوردار باشد. به گزارش متال بولتن در روزهای اخیر قیمت ورق نورد گرم وارداتی به عربستان با افزایش روبهرو شده هرچند که هنوز تقاضای این کالا ضعیف است. در هفته گذشته بهای هر کیلوگرم ورق نورد گرم چینی برای تحویل در سواحل سعودی بین 410 تا 440 دلار بر هر تن گزارش شده هرچند که پیشنهاد قیمت از سوی فروشنده در قیمتهایی نزدیک به 420 دلار بر هر تن قرار دارد. در بازار داخلی ترکیه بهای هر تن ورق نورد گرم برای تحویل در ماه سپتامبر 410 تا 420 دلار برای تحویل درب کارخانه است که این رقم درخصوص تولیدات اوکراین رقمی نزدیک به 430 دلار در هر تن را نشان میدهد. نگاهی به ارقام فوق از افزایش آرام قیمتها حکایت دارد ولی به صراحت مشخص نیست که چه دورنمایی در برابر این بازار مهم ترسیم شده است.

مشاهده نظرات