اونس آخرین هفته آگوست را با افت آغاز کرد

هراس طلا از تفسیر آمریکایی

چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های گذشته بارها تغییر کرده و این نوسان، روند بازارهای مختلف را نیز دچار افت‌و‌خیز کرده است. پیش از انتشار چند داده ضعیف اخیر از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، افزایش نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو امری محتمل در نظر گرفته می‌شد و از همین رو دلار تقویت و طلا تضعیف می‌شد.

با انتشار دادههای ضعیف، احتمال انقباض پولی در ایالات متحده کاهش یافت تا نوسانهای اونس طلا دوباره به بالای مرز 1350 دلار منتقل شود، بهویژه از آن رو که چالشهای موجود در اقتصادهای عمده جهان و انبساط پولی بسیاری از بانکهای مرکزی تاثیرگذار هم به نفع طلا عمل میکرد. اما بهتازگی، با آنکه مشکلات اقتصادی و انبساط پولی جهانی به تاثیرگذاری درازمدت خود ادامه میدهند، مواضع چند مقام بانک مرکزی آمریکا دور تازهای از فشار را بر فلز زرد وارد کرده است. برخی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو-کمیته تصمیمگیرنده درباره سیاست پولی- اخیرا اشاره کردهاند که نرخ بهره وجوه فدرال باید در سال جاری میلادی دستکم یک بار افزایش یابد.

این اظهارنظرها به ضرر طلا کار میکند، اما احتمال بسیار تدریجی بودن هر انقباضی باعث میشود که بخشی از فشار ناشی از مواضع رسمی خنثی شود. اونس طلا که هفته گذشته با 5 دلار رشد به قیمت 1341 دلار رسیده بود، آخرین هفته ماه آگوست را تحت فشار مواضع تازه مقامهای مهمترین بانک مرکزی جهان آغاز کرد. قیمتی که تا ساعت 7 عصر دوشنبه برای اونس ثبت شد، 1336 دلار بود، گرچه هماکنون که شما این گزارش را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری هفته جدید رقم خورده باشد. این در حالی است که معاملهگران به نشست آخر هفته سیاستگذاران مالی و اقتصادی آمریکا و دیگر اقتصادهای جهان هم چشم دارند. فدرال رزرو کانزاسسیتی روزهای پنجشنبه و جمعه در «جکسون هول» میزبان سیاستگذارانی است که اظهارات آنها در متن و حاشیه این نشست میتواند روند بازارهای مختلف از جمله بازار فلزهای گرانبها را متاثر کند. مهمترین سخنران، جنت یلن، رئیس فدرال رزرو خواهد بود.

اونس روز دوشنبه را با قیمت 1333 دلار آغاز کرد و به کف یک هفتهای رفت،موضوعی که نشان میداد طلا از همان دقایق ابتدایی هفته تحت فشار است. استنلی فیشر، کسی که او را پس از یلن، دومین سیاستگذار فدرال رزرو میدانند، روز یکشنبه گفت که بانک مرکزی آمریکا به نزدیک شدن به میزان اشتغالزایی و نرخ تورم هدف نزدیک میشود. گرچه او به زمان مناسب افزایش نرخهای بهره اشاره نکرد، چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو را متاثر کرد. فیشر در حالی روز یکشنبه این موضع را اتخاذ کرد که ویلیام دودلی، رئیس فدرال رزرو نیویورک هم هفته گذشته گفته بود نشست سپتامبر زمان خوبی برای افزایش نرخهای بهره است. با این همه بررسیها نشان میدهد فعالان بازار، افزایش نرخهای بهره حتی در ماه دسامبر را نیز 50-50 میدانند.

مواضع تازه مقامهای بانکی آمریکا، روز دوشنبه شاخص دلار را نیز به مسیر رشد برد تا طلا تحتفشار بیشتری قرار بگیرد. معاملهگران بازار ارز نیز بهشدت در انتظار نشست جکسون هول هستند تا چشمانداز بهتری برای تصمیمگیری داشته باشند. در حالی که مهمترین اتفاق هفته آینده، انتشار گزارش اشتغالزایی بزرگترین اقتصاد جهان در ماه آگوست است، مهمترین اتفاق این هفته حواشی نشست سیاستگذاران بانکی در جکسون هول آمریکا است. سخنرانی یلن در جکسون هول 2016 از آن جهت اهمیت زیادی دارد که نشست آتی فدرال رزرو قرار است در روزهای 20 و 21 سپتامبر برگزار شود.

اونس طلا در حالی صبح دوشنبه تحتفشار قرار گرفت که پیشبینیهای کوتاهمدت دچار اختلاف هستند. در تازهترین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان حرفهای، 19 نفر شرکت کردهاند که از این میان 7 نفر معادل 36 درصد پاسخدهندگان، افزایش قیمتها را در روزهای پیشرو پیشبینی کردهاند. از سوی دیگر، 6 نفر معادل 32 درصد نظری خنثی داشتهاند. 6 نفر دیگر هم انتظار کاهش قیمتها را دارند. در نظرسنجی از مخاطبان نیز 961 نفر شرکت کردهاند که از این میان 631 نفر معادل 66 درصد، افزایش و 204 نفر معادل 21 درصد، کاهش قیمتها را در هفته کاری جاری پیشبینی کردهاند. 126 نفر معادل 13 درصد نیز نظری خنثی داشتهاند.

مشاهده نظرات