بررسی طرح بیمه یک ماهه خودروهای صفرکیلومتر

طرح بیمه‌نامه یک ماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری، در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.

 در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکای بیمهگران ایران نحوه صدور بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل این شرکت به عنوان راهبر با سایر شرکتهای بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین مقرر شد طرحی به عنوان مکمل طرح فوق تدوین و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد شود. بنا به این طرح تمام خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای مدت یک ماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرند.

این اقدام باعث میشود خریداران خودرو فرصت داشته باشند به شرکتهای بیمه مورد نظر مراجعه و بیمهنامه شخص ثالث یک ساله خریداری کنند.

گفتنی است ساماندهی نحوه بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمهگران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات