مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران منتشر کرد؛

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.

در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه بهعنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجستهای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغالزایی، سرمایهگذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوریهای نظری بهصورت مبسوط منجر به ارایه نظریههای علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریهها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخصهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژههای اقتصادی در این بازار بوده است. با این وجود بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنجساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری رشد یافته بهگونهای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایهگذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده میشود که سهم تولید مجموع شرکتهای بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل میشوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده میشود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکتها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل میدهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سالهای 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، بهگونهای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان میتوان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن میتواند تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

مشاهده نظرات