سخنگوی دولت:

سوء استفاده از آتش به اختیار ظلم به رهبری است

سخنگوی دولت سوء استفاده از کلمه «آتش به اختیار» مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری را ظلم به ایشان دانست.

محمدباقر نوبخت صبح امروز (سهشنبه) در نشست خبری خود با رسانهها که در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد درباره سوء استفاده برخی از واژه آتش به اختیار مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: این قطعاً ظلم به رهبری نظام است که عدهای از بیانات و رهنمودهای ایشان جهت خواستههای سیاسی خود سوء استفاده کنند.

وی ادامه داد: قطعاً مقام معظم رهبری ارتقاء فرهنگ جامعه را فقط منوط به دستگاههای رسمی نمیدانند و از نظرشان همه در این زمینه مسئول هستند. به ویژه در بخش فرهنگ که دولت سهم و نقش کمتری دارد. البته در بخش اعتبارات دولت مسئول است، اما مجریان فرهنگی فقط دولتیها نیستند و اصلاً فرهنگ دستگاهی نیست بلکه با مشارکت همه مردم است. این مبحث آتش به اختیار را هم باید اینطور در نظر بگیریم که هر فردی در قبال فرهنگ مسئولیت دارد و باید نسبت به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه تلاش کند. اینکه هر جملهای ایشان مطرح میکنند عدهای برای بیرون کردن رقیب از آن سوء استفاده میکنند چیز سادهای نیست و این موضوع هم حل خواهد شد.

نوبخت در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره سند 2030 یادآور شد: باید بار دیگر فرآیند این موضوع را یادآوری کنم. غیر از برنامه آموزشی که در سال 1990 در سازمان ملل مطرح شد در 17 هدفی که در سازمان ملل بین کشورهای عضو توافق شده به عنوان اهداف هزاره آن را دنبال کنند یکی آموزش فراگیر است که چیز بدی هم نبود و یونسکو برای اجرای این هدف چارچوبی تهیه کرد که به عنوان یک بیانیه در آنجا قرائت شد.

وی اضافه کرد: ما هم عضوی از یونسکو هستیم. ضمن اینکه با کلیت آموزش فراگیر مخالفتی نداریم چون همیشه باید احتمال بدهیم ممکن است کلمهای وجود داشته باشد که با چارچوب نظام دینی ما متفاوت باشد تحفظ خودمان را اعلام کردیم که درست است عضو هستیم اما اگر در جزئیات آن جمله و کلمهای باشد که با فرهنگ و ارزشهای دینی ما متغایر باشد آن را انجام نمیدهیم. ما در این زمینه چیزی را امضاء نکردهایم و اگر سندی هست که نشان میدهد وزیر آموزش و پرورش ما امضاء کرده و نشان میدهد میخواهیم به عنوان یک سند فرادست اجرا کنیم آن را نشان بدهند.

سخنگوی دولت با اشاره به اسناد فرادستی دولت خاطرنشان کرد: اسناد ما مثل سند تحول بسیار جامع است و 2030 هم مادامی قابل قبول است که بر مبنای اسناد بالادستی موجود در کشور باشد. دولت برای اینکه بخواهد چارچوب خود را حفظ کند کارگروهی تعیین کرد تا این طرح غیر از آنچه وزارت آموزش و پرورش میگوید و مغایر با اسناد فرادستی ما (نقشه جامع علمی، سند تحول و سیاستهای کلی) مغایر نباشد. آنچه در کشور اجرا میشود سند تحول و اسناد فرادستی ما است و 2030 مادامی که در چارچوب اینها باشد قابل قبول است.

وی در ادامه بیان کرد: اینگونه نیست که کشورهای خارجی سیاستهای ما را تعیین کنند. ما یا نباید در مجامع بینالمللی شرکت کنیم یا وقتی شرکت میکنیم نباید سکوت کنیم که در این زمینه هم سکوت نکردیم. این مسأله در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و بررسی میشود و هر تصمیمی که آنجا بگیرند اجرا خواهد شد. اما باید پرسید دولت در این رابطه چه کاری باید انجام میداده که نداده و متوجه چنین عقوبت و انتقاداتی است. ما عضوی از مجمع جهانی یونسکو هستیم و سیاست نظام است که عضو مجامع بینالمللی باشیم. در این زمینه هم منفعل عمل نکردهایم و وظیفه ما این بوده که بگوییم آن چیزهایی که از طریق گمرک ما قابل عبور است را اجرا میکنیم که آن را هم گفته، آیا باید در این زمینه آن را به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا دادگاه تشکیل شود؟

نوبخت همچنین عنوان کرد: اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسیم که نباید اجرا شود اصلاً این پنج بند اجرا نمیشود به ویژه اینکه برای دولت نظر مقام معظم رهبری فصلالخطاب است. ما هیچ وقت کاری نمیکنیم که از چارچوبهای قانونی و از هنجارها و ارزشهایمان فاصله داشته باشد و این اطمینان را به متدینین و رهبری میدهیم که دولت متعهد به اسلام، دین، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی است. به ویژه اینکه رهبری فرمودهاند ما کارهای فرهنگیمان را با نسخه دیگران اجرا نمیکنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: همه اینها رونوشتش به سازمانهای مختلف میرود و چیز مخفیانهای نیست. ضمن اینکه در جلسات اینچنینی نمایندهای از قوه مقننه هم حضور دارد که نظارت میکند. از طرفی ما هنوز آن را اجرا نکردهایم و تازه میخواهیم نسخه ملی آن را داشته باشیم. در این مدت هر کسی میخواهد نظر بدهد، نظر خود را بدهد و هر چقدر بخواهیم میتوانیم وقت صرف کنیم ولی نباید بیجهت به دولت اتهام دینمدار نبودن بزنیم. ما به ارزشهای دینی و حقوق شهروندی مردم ایران اعتقاد داریم. البته در این مسأله اگر بخواهد سوء استفاده شود مثل خیلی مسائل دیگر میشود. مثل زمانی که من در یک جمع معنوی از پشت یک تریبون مقدس شنیدم که این اقدام دولت را اقدامی خائنانه خواندند. این کلمات بار دارد و آن دوران هم انتخابات بود. این همان تخلفاتی است که به آن اشاره میشود و باید به آنها رسیدگی شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کابینه دولت دوازدهم و گمانهزنیهایی که در این زمینه زده میشود، تصریح کرد: به جای پرداختن به این درصد گفتنها آنچه قطعی است این است که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم قطعاً کارآمدتر، بانشاطتر و هماهنگتر خواهد بود و آقای رییس جمهور از تجربه چهارساله در تشکیل کابینه جدید استفاده میکند. برخی افراد از خودشان در کابینه نام میبرند و یا بعضی رسانهها گمانهزنیهایی را مطرح میکنند که فقط گمانهزنی است.

نوبخت همچنین درباره صحبتهای مطرح شده در مورد فشار به رییس جمهور برای حضور افراد یک جناح در کابینه تأکید کرد: رییس جمهور خود را در برابر ملت بزرگ ایران و به ویژه رأی اعتماد چشمگیر در انتخابات مسئول میداند و مصمم است به مطالبات مردم به نحو شایسته پاسخ دهد و نیازمند ترکیب کابینهای است که در این راه به او کمک کند.

وی افزود: با توجه به  شناختی که از روحیات آقای روحانی دارم ایشان انسان نفوذ ناپذیری است و اینگونه نیست که فشار باعث شود از مطالبات مردم کوتاه بیاید. ممکن است عدهای گمانهزنی کنند و حرفهایی بزنند که حداکثر رییس جمهور میشنود ولی نهایتاً خودش تصمیم میگیرد و نظر رهبری را مورد توجه قرار میدهد. رییس جمهور فارغ از فشارها کابینهای تشکیل میدهد که کارآمدتر است و بدون فشار خودش از افراد، مطالبات مردم و ضرورتهای کشور شناخت دارد و تصمیمگیری میکند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات