بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 374)

نسخه الکترونیکی شماره 374 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

مطالب مرتبط
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 373)
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 376)
مشاهده نظرات