بهبود در بازار مواد اولیه صنعت فولاد

روزهای اخیر قیمت سنگ آهن وارداتی در چین با توجه به رشد قیمت فولاد در روزهای گذشته و بهبود تقاضا، رشدی جزئی داشت. به گزارش platts، متوسط شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ‌آهن خلوص 62 درصد 55 دلار و 25 سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر چین شده است که 35 سنت نسبت به جمعه بالا رفت.

قیمت قرارداد سوآپ ماه جولای در بورس سنگاپور نیز 85 سنت بالا رفته به 54/9 دلار هر تن خشک رسید.روز دوشنبه قیمت بیلت در بازار نقدی چین 9 دلار بالا رفت و به حدود 449 دلار در هر تن در کارخانه رسید که به رشد بازار سنگآهن کمک کرد. ظاهرا رشد قیمت بیلت اعتماد بازار فولاد چین را بالا برد.

قراضه صادراتی سیآیاس در ثبات

بازار صادرات قراضه سیآیاس (کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق) نسبتا در سکوت است و قیمتها در ثباتند. به گزارش metal expert، اخیرا در ترکیه قراضه سیآیاس خریداری نشده و ترکیهایها به دنبال قیمت پایینترند. آخرینبار قراضه آ3 سیآیاس 261 دلار در هر تن سیافآر ترکیه معامله شد.در خاور دور محمولههایی از قراضه آ3 روسیه برای حمل جولای نهایی شده و قیمت پیشنهادی فعلی 263 دلار در هر تن سیافآر کرهجنوبی بوده و در ثبات است.

قیمت قراضه آمریکا در ترکیه بالا رفت

در بازار واردات قراضه در ترکیه مذاکراتی در جریان است ولی هنوز معاملهای نهایی نشده است. البته عرضهکنندههای آمریکایی قیمتها را بالا بردهاند.به گزارش metal expert، ظاهرا ترکیهایها به دنبال خرید قراضه حمل جولای هستند و تقاضا اخیرا از عرضه بیشتر شده است از اینرو عرضهکنندههای آمریکایی تصمیم گرفتهاند قیمت را بالا ببرند. قراضه سنگین کلاس یک و2 خلوص 20-80 آمریکا 275 دلار در هر تن سیافآر ترکیه شده است. برخی معتقدند شاید روزهای آتی قیمت به 280 دلار در هر تن سیافآر نیز برسد. قابل ذکر است آخرین معامله برای قراضه آمریکا در 274 دلار در هر تن سیافآر چند روز قبل نهایی شده بود.

بازار قراضه شرق آسیا در سکوت

در خاور دور بازار قراضه در سکوت است. خریدارها ترجیح میدهند فعلا معامله جدیدی را نهایی نکنند چراکه پیش از این موجودی انبارها را بالا بردهاند. به گزارش metal expert، برخی معتقدند معاملات جدید در قیمتهایی بالاتر از قبل نهایی خواهند شد.قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن در حالحاضر 235 تا 240 دلار هر تن فوب است که نسبت به هفته قبل 4/5 دلار بالا رفته است. قراضه سنگین کلاس یک آمریکا نیز در ثبات است و در کرهجنوبی خریدی صورت نگرفته است.

مطالب مرتبط
کاهش صادرات فولاد موقتی است
مشاهده نظرات