علی ربیعی در اجلاس بین‌المللی کار خبر داد

پرونده کار در ایران مورد قبول جهان واقع شد

رویکرد «تعامل سازنده» ایران در چهار سال گذشته می‌تواند در مسائل محیط زیستی و اقتصاد سبز نیز مبنا باشد.

ایران در قوانین کار و روابط کارگر و کارفرمایی توانست نمره قبولی را از سازمان جهانی کار بگیرد و بدینترتیب ایران جزو معدود کشورهای خاورمیانه از این بابت است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران که در اجلاس جهانی کار در ژنو به سر میبرد گفت: برای امسال نیز همانند چند سال گذشته هیچ پرونده ویژهیی علیه جمهوری اسلامی ایران ثبت و گشوده نشده است.

در این اجلاس ایران برای سومین بار به عنوان عضو اصلی هیاتمدیره ILO انتخاب شد و به این ترتیب، ایران به نخستین کشور اسلامیای بدل شد که برای سومین بار متوالی به عضویت هیاتمدیره سازمان جهانی کار درآمده است. پس از آن نیز، علی ربیعی، به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه این اجلاس رسید. اینها همه در حالی رخ دادند که به روایت خبرنگاران ایرانی حاضر، برخی دولتها کوشیدند مانع از راهیابی دوباره ایران به جمع هیاتمدیره سازمان جهانی کار شوند. جز ایران، سه کشور بحرین، کره جنوبی و تایلند نیز از گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ترکیب اعضای اصلی هیاتمدیره سازمان جهانی کار حاضرند.

تروریسم، علیه کار

عصر دیروز علی ربیعی در سخنرانیاش در این اجلاس، از لزوم بازنگری در سیاستهای توسعه، اشتغال و مقابله با فقر سخن گفت و از آمادگی ایران برای همکاریهای منطقهیی و بینالمللی برای توسعه اشتغال سبز خبر داد. او با تاکید بر رویکرد تعامل سازنده دولت روحانی در چهار سال گذشته، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در سطوح منطقهیی و بینالمللی برای توسعه کسب و کارهای سبز، توسعه مسائل ناشی از اقتصاد سبز و کمک به آرمانهای سازمان جهانی کار و پیشبرد کار شایسته از مسیر توسعه پایدار، همکاری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به رخدادهای منطقهیی هفته گذشته و با تاکید بر حمله تروریستی به تهران، سخنانش را اینچنین آغاز کرد: در روزهای اخیر جریان تروریستی که دامنگیر جامعه جهانی شده است، به مجلس نمایندگان و کانون دموکراسی کشور ایران حملهور شد و متاسفانه منجر به قربانی شدن تعدادی از هموطنانمان به ویژه تعدادی کارگر بیگناه گردید.

او ادامه داد: در برخی مناطق پدیده تروریست فراتر از بحث محیط زیست، جنگ و خشونت سالهاست که امنیت شغلی و مواردی نظیر توسعه پایدار را به خطر انداخته و بیکاری گسترده و مهاجرت نیروی کار و فقر گسترده از نتایج چنین پدیدهیی است.

ربیعی هم با اشاره به این نکته که درهمآمیختگی تهدیدهای زیست محیطی با بیثباتی، خشونت و جنگ بر پیچیدگی مسائل دنیای کار افزوده است، اضافه کرد: من فکر میکنم در مورد مساله ابتکار سبز و مهاجرت نمیتوان فارغ از مسائل خشونت و جنگافروزی در بخشی از جهان به نتایج مشخصی رسید و این موضوع میتواند دردستور کار برنامههای آینده ما باشد.

فصل همگامی

ربیعی سپس با تاکید بر لزوم همگامی «ابتکار سبز» با «ابتکار آینده کار» گفت: امروز بیش از هر زمانی این دو حوزه به هم مرتبطند و همافزا شدهاند.

او ادامه داد: دیگر درک اهمیت نگاه سرمایهیی و استرتژیک به محیط زیست و ضرورت توسعه پایدار دشوار نیست. در بخشی از جهان و به خصوص منطقه ما به واسطه مشکلات زیست محیطی جدی در منابع آب، پدیده ریزگردها و فرسایش خاک نیازمند بازنگری در سیاستهای توسعه، اشتغال و مقابله با فقر هستیم. وی با تاکید بر اینکه صنایع سرمایهبر و مبتنیبر منابع در گذشته سبب شده میزان اشتغالزایی اقتصاد متناسب با نیازمندیهای بازار کار نباشد افزود: توسعه مشاغل سبز بیگمان پاسخی است که توامان حل مساله اشتغال و مواجهه پایدار با مشکلات زیست محیطی را تقویت میکند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاشهای زیست محیطی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهیی گفت: این در شرایطی است که تلاش برای رشد اقتصاد سبز از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهیی و کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی فرصت مناسبی را در اختیار بازیگران دنیای کار قرار داده است که ضمن حفظ محیط زیست، اشتغال را افزایش داده و از بیکاری بکاهند.

او ادامه داد: ایران ضمن اعلام تعهد به معاهده جهانی تغییرات آب و هوایی، برای توسعه اقتصاد سبز، ایجاد اشتغال از طریق این مشاغل و کمک به فرآیند رشد فراگیر فقرزدا تلاش میکند. در این مسیر از توسعه همکاریهای بینالمللی نیز استقبال مینماید. او افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین قصد دارد با استفاده از دانش داخلی و بهبود در زیرساختهای قانونی، آموزش، راهاندازی استارتآپها و توسعه فناوریهای نوین سهم اقتصاد سبز در کل اقتصاد ایران را افزایش دهد. در این راستا از همکاری بینالمللی نیز استقبال میکند.

آماده برای همکاری

رییس گروه آسیا و اقیانوسیه اجلاس جهانی کار همگامی ابتکار سبز و ابتکار آینده کار را راهحلی برای کاستن از بحرانهای منطقهیی خاورمیانه دانست و با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار اقتصادی، فناورانه و سیاسی که به کشورهای خاورمیانه کمک کند در عوض رقابتهای ناصحیح در بهرهبرداری از منابع طبیعی منطقه و تشدید بحرانهای سیاسی ناشی از مسائل محیط زیستی با یکدیگر همکاری کرده و از شدت مسائل بکاهند، استقبال میکند.

او ادامه داد: ما به کشورهای منطقه پیشنهاد میکنیم برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهیی مناسب برای انجام کار مشترک در زمینه حل مسائل محیط زیستی با یکدیگر همکاری کنیم و در راستای تشکیل منطقهیی قویتر به بهبود مسائل محیط زیستی یاری رسانیم. او افزود: امیدواریم در نتیجه این اقدامات مهاجرت ناشی از کم آبی کاهش یابد و تثبیت و توسعه اشتغال در بخش کشاورزی را شاهد باشیم.

ربیعی، به عنوان نماینده کشورمان، با اعلام آمادگی ایران برای حضور در همکاریهای منطقهیی و بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در سطوح منطقهیی و بینالمللی برای توسعه کسب و کارهای سبز، توسعه مسائل ناشی از اقتصاد سبز و کمک به آرمانهای سازمان جهانی کار و پیشبرد کار شایسته از مسیر توسعه پایدار، همکاری کند. او ادامه داد: ما براین باوریم که رویکرد «تعامل سازنده» ایران که در چهار سال گذشته پیگیری شده و به تعمیق صلح در جهان کمک کرده است، میتواند در مسائل محیط زیستی و اقتصاد سبز نیز مبنا قرار گرفته و مسیرهای جدیدی برای همکاری بگشاید.

ایران، بدون پرونده ویژه

ربیعی در حاشیه این اجلاس و در گفتوگو با خبرنگاران از مسوولیتهایی که در جریان اجلاس امسال سازمان جهانی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، ابراز رضایت کرد. ربیعی به ایلنا گفت: با تلاشهایی که در جریان اجلاس امسال سازمان جهانی کار صورت گرفت، از طریق کمیتههای مختلف سازمان جهانی کار مسوولیتهای مهم و خوبی برعهده جمهوری اسلامی ایران محول شده است. او در عین حال با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران امسال توانست برای سومین بار به عنوان یکی از اعضای اصلی در هیاتمدیره سازمان جهانی کار حضور یابد، ادامه داد: در تاریخ کشورهای عضو سازمان جهانی کار، این یک اتفاق نادر و بیسابقه است. وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۲۰۱۷ سازمان جهانی کار توجه خود را روی پدیدههایی همچون رشد بدون اشتغال، مهاجرت و کار شایسته متمرکز کرده است. با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در هیاتمدیره سازمان جهانی کار و نیز انتخاب شدن ایران به عنوان مسوولیت گروه کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه این سازمان امیدواریم که بتوانیم با استفاده از توانمندیهای کشورمان از موقعیت پیش آمده برای انتقال و مدیریت مسائل منطقهیی سازمان جهانی کار به تهران استفاده کنیم.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات