جهش طلا پیش از انتشار خبر کاهشی

اونس در انتظار بیانیه نماند

بیانیه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال رزرو شب گذشته منتشر شد تا بازارها داده‌های تازه‌ای برای تجزیه و تحلیل داشته باشند.

روندهای جهانی که سهشنبه عمدتا حالت انتظاری داشتند، چهارشنبه صبح در آستانه انتشار بیانیه و اعلام تصمیم کمیته درباره نرخهای بهره بزرگترین اقتصاد جهان، نوسان بیشتری تجربه کردند.

صبح روز گذشته درحالیکه شاخص دلار ثبات نسبی انتظاری را تجربه میکرد، اونس طلا تحت حمایت شناسایی سودی بود که از سهشنبه شب آغاز شده بود. اما عصر چهارشنبه، چند ساعت مانده به انتشار بیانیه مهم فدرال رزرو، علاوهبر شناسایی سود، انتشار دادههای بد از خردهفروشی و شاخص بهای مصرفکننده آمریکا باعث جهش طلا شد. جهش طلا هم مستقیما تحتتاثیر دادههای بد و هم متاثر از افت قابلملاظه شاخص دلار بود. اونس روز سهشنبه ابتدا تحت فشار احتمال قوی افزایش نرخهای بهره در روز چهارشنبه بود، اما با افت قیمت تا 1259 دلار، خریدها تا حدی افزایش یافت که بازار صبح چهارشنبه را هم متاثر کرد. اونس که سهشنبه با یک دلار رشد نسبت به قیمت نهایی روز دوشنبه به قیمت 1266 دلار روز جمعه بازگشته بود، صبح روز سوم هفته را با قیمت 1269 دلار آغاز کرد و بعد به نوسانهای افزایشی رو آورد.

بهایی که تا ساعت 8عصر روز گذشته برای اونس طلا ثبت شد 1276 دلار بود، گرچه هماکنون که شما این گزارش را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی چهارشنبه ثبت شده باشد، بهویژه از آن رو که آخر وقت چهارشنبه بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو منتشر شد. در روزهای مانده به نشست ماه ژوئن بانک مرکزی آمریکا، اکثر کارشناسان معتقد بودند که اعضای کمیته سیاستگذار پولی این بانک در نشست ماه ژوئن به تشدید انقباض پولی رای خواهند داد. افزایش نرخهای بهره میتواند دلار را تقویت و طلا را ارزان کند، اما لحن و واژههای بیانیه شب گذشته نیز فارغ از تصمیم اعضا درباره نرخ بهره مهم است. اگر سرعت انقباض پولی کم باشد یا فدرال رزرو نگرانیهایی جدی را مورد اشاره قرار دهد، روندها ممکن است در کوتاه، میان و بلندمدت مسیر دیگری را طی کنند.

اونس طلا روز سهشنبه تحت فشار چشمانداز سیاست پولی کوتاهمدت مهمترین بانک مرکزی جهان به زیر مرز 1260 دلار رفت اما با کاهش قیمتها، خریدها در نتیجه بها افزایش یافت. در نهایت، اونس در این روز تنها یک دلار رشد قیمت را تجربه کرد. روز سهشنبه، هیچ تحول عمده و تازهای موجود نبود که خرید طلا بهعنوان سرمایه امن را افزایش دهد. مهمترین اتفاق روز، برگزاری جلسه شهادت جف سشنز، دادستان کل آمریکا در سنا درباره ارتباط او و دیگر مقامهای دولت دونالد ترامپ با مقامهای روس بود. او در این جلسه از خود دفاع کرد، اما برابر برخی پرسشها عصبی شد تا این تردید تقویت شود که سشنز به این دلیل با اخراج کومی موافقت کرده که خود را از تحقیقات پرونده روسیه مصون کند. این تصورات به رشد طلا در نیمه دوم روز کمک کرد. روز سهشنبه، رشد بهای نفت خام اندکی به طلا کمک کرد، اما کمک خارجی مهمتر افت شاخص دلار بود. شاخص دلار که دوشنبه روی عدد 97/13 واحد ایستاده بود، سهشنبه تا عدد 96/97 واحد افت کرد. این افت در آستانه افزایش احتمالی نرخهای بهره، حاکی از تاثیر پذیرفتن بازارها از تنشها در سیاست داخلی آمریکا بود.

این وضعیت روز چهارشنبه نیز قبل از انتشار بیانیه، ادامه داشت. صبح روز گذشته با آنکه تقریبا همه در انتظار رشد نرخهای بهره توسط فدرال رزرو بودند، شاخص دلار باز هم تضعیف شد. طلا نیز تحت تاثیر تنشهای وابسته به دولت رئیسجمهوری جنجالی آمریکا تقویت شد و این در حالی بود که بهای نفت خام رو به افت داشت. با این همه، هر دو روند ممکن است پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو مسیر دیگری را تجربه کرده باشند.

خبرهای مهمی که صبح روز گذشته در سایه انتظار برای بیانیه فدرال رزرو قرار گرفتند از اروپا، چین و آمریکا بودند. بر اساس دادههای تازه، برونداد صنعتی منطقه یورو در ماه آوریل و همچنین اشتغالزایی کشورهای عضو یورو در فصل اول سال 2017 رشد داشته است. البته این دادهها همسو با انتظارات بودند. از سوی دیگر، گزارشها نشان داده که اقتصاد چین در ماه مه وضعیت بدی نداشته، اما سیاست پولی انقباضی، افت بازار مسکن و کاهش سرمایهگذاری، شتاب این اقتصاد را خواهد گرفت. به این ترتیب، هم دادههای اروپا و هم دادههای چین به ضرر طلا کار کردند چراکه هر دو خرید این کالای گرانبها را در سطح جهانی کاهش میدهند. با این حال، دادههای آمریکایی حامی طلا ماندند. حدود ۲۰۰تن از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا با بیان اینکه رئیسجمهورشان قانون اساسی را نقض و پولهای خارجی را به کسب و کار تجاریاش سرازیر کرده، اقدام قضایی علیه ترامپ را در دستور کار قرار دادهاند.

مشاهده نظرات