آشنایی با یک استارت‌آپ ارسال بنزین

سرویس نگهداری از اتومبیل و سوخت‌گیری یوشی (Yoshi) همیشه به دنبال راه‌هایی برای کمک به سایر سازمان‌ها است؛ به‌خصوص سازمان‌هایی که ماموریت آنها کمک کردن به مردم است.

بهجای اینکه اتومبیل خود را وارد یک ایستگاه بنزین کنید و با تانکرهای سوخت خالی آنها مواجه شوید، استارتآپی به نام یوشی این امکان را برای مشتریانش فراهم میکند که برای سوختگیری در مسیرها، پارکینگها یا اکثر جاهای دیگر برنامهریزی کنند. اما شعار این شرکت این است: باید حداقل دو منبع سوختگیری دیگر در فاصله یک مایلی با هدف کارآیی وجود داشته باشند. به این ترتیب، رانندگان یوشی نباید مسافتهای طولانی برای ارتباط بین مشتریان پراکنده طی کنند.

دستیابی به جمعی متمرکز از مشتریان در یک مکان مفروض میتواند برای یوشی یک چالش باشد. این استارتآپ که در ماه مه 2015 کار خود را شروع کرد، خدمات نگاهداری از اتومبیل برای مشتریان خود در نشویل، سانفرانسیسکو، سیلیکون ولی، آتلانتا و آستین، تگزاس ارائه میدهد. موسسان این شرکت پس از اینکه ناکارآییها و ریسکهای امنیتی توقف در ایستگاههای بنزین را (از ماندن در ترافیک تا ریسک سرقت و دزدیدن کارتهای اعتباری) شناسایی کردند، این سرویس را آغاز کردند. برای جذب مشتریان بیشتر در یک حوزه مفروض، یوشی باید با سایر کسبوکارها وارد مشارکت شود؛ چیزی که برایان فریست (Bryan Frist) بهعنوان یکی از موسسان این شرکت میگوید او و تیمش از ابتدا به آن پی برده بودند. یوشی به چندین دلیل شرکتها را جذب میکند. برخی دپارتمانهای منابع انسانی به دلیل مزایای آن با یوشی وارد مشارکت شدند.

برخی این حقیقت را دوست داشتند که یوشی با حذف نیاز به توقف و پمپ کردن بنزینشان در مسیر خانه، برای کارمندانی که شیفت کاری آنها آخر شب است امنیت بیشتری فراهم میکند. اما یوشی آموخته است که پذیرای انواع دیگر مشارکت نیز باشد. یک طبقه وسایل نقلیه است که فریست میگوید پیشبینی نمیکرد که برای خدمات متمرکز بر رفتوآمد یوشی مناسب باشد. طبقه دیگر سازمانهای غیرانتفاعی هستند. سپتامبر گذشته در میان کمبود بنزین به دلیل سوراخ شدن یک خط لوله، آسایشگاه Alive واقع در نشویل با یوشی تماس گرفت تا به کارمندان و داوطلبانش کمک کند تا خدمات مستمر برای 430 بیمار در 12 بخش در این منطقه فراهم کند. یوشی این کار را انجام داد. این شرکت با سایر سازمانهای غیرانتفاعی نیز مشارکت کرده است و مانند آنچه برای آسایشگاه Alive انجام داد از بهای عضویت برای کارمندان این موسسات غیرانتفاعی صرفنظر میکند و تنها برای بنزین از آنها هزینه میگیرد.

فریست میگوید «ما توانستیم صبح دوشنبه همه کامیونهای خودمان را به موقعیت آنها شیفت کنیم و همه پرستاران آنها را پوشش دهیم.» او میافزاید «معتقدم که تیم آسایشگاه Alive از سرعت ما نیز راضی و خوشنود هستند.» از اینکه پس از اولین دیدار ما بسیاری از آنها در شرکت ثبتنام و شروع به استفاده از خدمات ما کردهاند و تاکنون عضو این شرکت باقی ماندهاند، بسیار خوشحال و خرسندیم.» در پایان امسال، برایان فریست بهعنوان یکی از موسسان استارتآپ یوشی میگوید این شرکت در نظر دارد تا در 5 تا ده ایالت دیگر نیز حضور داشته باشد. اینترپرنر با فریست گفتوگویی انجام داده و از او پرسیده است که چرا جستوجوی فرصتها برای حل مشکلات دیگر سازمانها به موفقیت یوشی کمک میکند. این گفتوگو را در زیر میخوانید:

در مورد رشد چه آموختید؟ چه پر کردن بنزین ماشین جوانی باشد که مسوول تحویل پیتزا باشد یا کار با یک ناوگان بزرگ، در هر صورت رانندگان آنها میتوانند با مخزنهای پر به جاده بزنند؛ ما با هر جمعیت و الگویی در هر بازار تعامل داریم. هیچ نوع مشتری برای ما خیلی کوچک یا خیلی بزرگ نیست. اگر میخواهیم از نقطه A به نقطه B برویم و یک سازمان غیرانتفاعی در این مسیر وجود دارد که از ما میخواهد اگر میتوانیم به آنها کمک کنیم ما نیز میتوانیم بایستیم و به آنها خدمترسانی کنیم. وقتی تعداد افزایش مییابد خدمات ما آسانتر میشود. سازمانهای غیرانتفاعی نیز حملونقل کالاها، افراد و کارمندان به سراسر کشور را بر عهده دارند. اگر بتوانیم به آنها کمک کنیم که این کار را از یک روش کارآ و موثر انجام دهند، این یک بازی برد-برد است. این امر همزمان با رشد شرکت، پیام خوبی ارسال میکند؛ پیامی که میگوید این نکات ارزشمند است. ما خودمان را به شدت در ترکیب با کالبد جوامعی میبینیم که در آن فعالیت میکنیم.

در مورد فرهنگ چه آموختید؟ با عملکرد درست ما متقاضیان با کیفیت بالا را جذب کردیم؛ متقاضیانی که کارشان را چیزی بیش از تنها پمپاژ کردن بنزین میبینند. ما این رانندگان با کیفیت بالا را میبینیم سپس تعاملات فوقالعادهای با اعضای خود داریم؛ اعضایی که خدمات ما را به دوستان، خانواده و همکاران خود پیشنهاد میکنند. این امر در آینده نیز ادامه مییابد. خوبی، خوبی ایجاد میکند.

برای سایر کسبوکارها که به دنبال خدمات خوب هستند چه توصیهای دارید؟ ما هنوز جای کار داریم. اما این روحیه را داریم که «فقط انجامش بده». ما به پرسنل پشتیبانی خودمان میگوییم اگر هر پیامی از یک خیریه وارد شود، فورا به آن رسیدگی کنید. اگر یک کسبوکار موفق دارید، اگر حتی درصد کوچکی از آنچه انجام میدهید نوعدوستانه یا خیریه باشد، کسبوکار شما به موفقیت ادامه میدهد. اما اگر تنها نگران سودآوری باشید احتمالا در بخش فرهنگ آسیب خواهید دید.

مشاهده نظرات